Diller

Eğitim Türü ve Hedefleri

PROGRAM BİLGİLERİ

COĞRAFYA

Dili

 Türkçe

Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. SAADETTİN TONBUL

Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü

 Fethi Ahmet Canpolat, Dündar Dağlı

Bölüm Sekreteri

 Fatih Ahmet ÖZDEMİR

Süresi (Yıl)

 4

Azami Süresi (Yıl)

 7

Kontenjanı

 80 (I.Öğretim), 80 (II.Öğretim)

Staj Durumu

 Yok

Mezuniyet Ünvanı

 Coğrafyacı

 

 

PROGRAM PROFİLİ

Coğrafya Bölümü, modern bilim anlayışı, yöntemleri ve teknolojileri kullanarak yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini, bunların birbirleri ile olan ilişkilerini mekânsal dağılımları ile birlikte anlamayı, bu sayede mekânı etkin bir şekilde yöneterek yeryüzü kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre kullanılmasını amaçlar. Bu nedenle bölümün başlıca misyonları: 1- Gelmiş olduğu son noktadaki ilgi alanları, amaçları, yöntemleri, teknolojileri ve araç-gereçleri ile coğrafya bilimini öğrencilere tanıtmak, 2- Öğrencilere karar verme, problem çözme ve disiplinlerarası çalışma yeteneklerini geliştirebilecekleri profesyonel bir öğrenme ortamı sunmak, 3- Coğrafi bilgi ve becerileri gerçek hayat ve güncel sorunlarla irtibatlandırarak sunmak suretiyle bölümün öğretim ve araştırma kalitesini artırmak, 4- Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konulara coğrafya biliminin bakış açısı ile yaklaşmanın faydalarını ortaya koyarak günümüz dünyasında yaşanan problemlerin çözümünde coğrafyanın ne denli önemli bir bilim olduğunu göstermektir.

Coğrafya Bölümü’nün vizyonu, çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği tüm bakış açısını, donanımı, yöntem ve teknikleri kullanarak sunmakta olduğu eğitimi ile karşılaştığı problemlere profesyonelce yaklaşabilecek sorumluluk duygusuna sahip entelektüel bireyler yetiştirmek ve yerel sorunlar başta olmak üzere coğrafya biliminin ilgi alanına giren konu ve sorunlara yönelik akademik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, çağdaş dünyadaki bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden bir bölüm olmaktır.

TARİHÇE

Coğrafya Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Bölümde 16 akademik personel mevcuttur.

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve seçimlik derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılda, öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlayabilmektedirler.

HEDEFLER

1. Coğrafi problemleri ve coğrafi ortamı  anlama, analiz etme ve çözme kabiliyeti

2. Yeryüzündeki beşeri ve doğal kaynaklardan yararlanma biçimlerini tanıma, tarımsal genel ve şehiriçi arazi kullanım şekillerini anlama, analiz etme ve öneri getirme

3. Ekolojik sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, nüfus artış sorunu, ulaşım ağları ve problemleri, kaynakların stratejik kullanımı gibi güncel mekansal problemleri kavrama ve çözme kabiliyeti

4. CBS, Uzaktan algılama uygulamalarıyla birlikte harita yapımı, harita okuması ve harita kodları gibi kartografik becerileri geliştirme

5. Kentsel Planlama, Kentsel Dönüşüm, Şehirleşme ve Şehiriçi arazi kullanımını analiz etme ve problemleri çözme kabiliyeti

6. Sosyal bilimler ve diğer bilimlerin temel bilgileri ile Coğrafya Arasındaki ilişkiyi analiz etme anlayışı

7. Yerleşmeler ve yerleşme biçimleri ile doğal ve beşeri çevre arasındaki ilişkileri ve sorunları belirleme anlama, analiz etme ve çözme kabiliyeti

8. Ülkemizde ve Dünyada coğrafi ortamları anlama

9. Klimatik, Jeomorfolojik ve hidrografik süreçleri analiz etme, belirleme ve anlama kabiliyeti

10. Deprem, Volkanizma vb. doğal afetlerin oluşumu etkileri ve sonuçlarını açıklama, analiz etme ve çözüm önerileri arama

11. Coğrafyanın alt bilim dalları ile doğal ve beşeri  korelasyonlar kurma

12. Mesleki bilgiyi kullanma becerisi, analiz, sentez, uygulama

KAZANILAN DERECE

"Coğrafyacı" ünvanı

KABUL KOŞULLARI

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Lisans yerleştirme sınavı yoluyla bölümde okumaya hak kazanmış olmak ve Lise mezuniyet belgesi.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Bir öğrenci programdan mezun olabilmek için minimum 240 AKTS kredi ders almalı, minimum 2.00 genel not ortalaması olmalı ve hiç bir FF notu bulunmamalıdır.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Lisans mezunları, master veya doktora programlarına başvurabilir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Coğrafya Bölümü Lisans programı mezunları, aşağıda bazıları sıralanmış organizasyonlarda görev alabilirler.

Kamu ve Özel Üniversiteler ve Bağlı Birimleri

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)

İlgili bakanlıklara bağlı birimler

Yerel yönetimler

Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan örgütler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır.

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksek okul müdürlükleri tarafından belirlenerek Enstitü Öğrenci İşleri birimine iletilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara gore belirlenir.

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Notlar

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Puan      Yarıyıl Ders Notu               Katsayı

90-l00    AA          4.0

85-89     BA          3.5

80-84     BB          3.0

75-79     CB          2.5

70-74     CC          2.0

65-69     DC          1.5

60-64     DD          1.0

59 ve altı              FF           0

Başarı Notları

Bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari not:

Yüksek Lisans öğrencileri için; DC,

Doktora öğrencileri için; CB

Ders Tekrarı

Bir dersten “FF”,ya da    “NA” (Devamsız) notu ile ya da kredisiz olan derslerden “Başarısız” notu alarak başarısız olan öğrenciler, açıldığı ilk dönemde bu derse tekrar kayıtlanmak zorundadırlar. Eğer bir dersin önkoşulu varsa ve öğrenci önkoşul dersinden başarısız olmuşsa, buna bağlı olan derse kayıt olamaz.

Dönem Tekrarı

Öğrenciler, daha önce DD’den daha düşük bir not ile geçtikleri dersi tekrar alırlar. Eğer isterlerse,  bir önceki dönem aldıkları CC ya da daha yüksek notu olan ders sayısı kadar ilgili dönemde yeni derse danışmanlarının onayıyla kayıtlanabilirler.

Başarılı Öğrenciler

Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Şeref Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Yüksek Şeref Öğrencisi” olarak değerlendirilirler.

 

Türkçe