Diller

Ders İçerikleri

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

COĞ 502 AFETLER COĞRAFYASI

Bu ders çerçevesinde Afet kavramı ve çeşitleri tanımlandıktan sonra, doğal (deprem, sel, heyelan, volkanlar, yıldırım, tayfun, hortum gibi), beşeri (savaş, ani göç hareketleri, mülteciler gibi) biyolojik (salgın hastalıklar gibi) ve teknolojik afetlerin (ozon delinmesi, nükleer kazalar, asit yağmurları, atmosferin ısınması gibi) oluşum ve dağılışları ele alınmaktadır, bunlara ek olarak afet yönetim prensipleri ve afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar ve afet yönetim planlaması  ve bu planlama içerisinde coğrafyanın yeri ve önemi de anlatılmaktadır.

COĞ 504 TÜRKİYE’NİN KUVATERNER JEOMORFOLOJİSİ

Kuvaterner’in Genel Özellikleri, Türkiye’de Kuvaterner Volkanizması, Türkiye Kuvaterner’inde Kıyı Morfolojisi, Türkiye’de Plio-Kuvaterner Karstı, Türkiye’deki Akarsu Şebekesinin Kuvaterner’deki Oluşum ve Gelişimi, Türkiye’de Pleyistosen Buzullaşması ve Buzul şekilleri, Türkiye’de Kuvaterner Esnasında Neotektonik, Türkiye’de Kuvaterner Flora ve Faunası.

COĞ 505 TOPRAK EROZYONU

Toprak erozyonu tanımı, erozyonun oluşumu, sınıflandırılması, toprak erodibilitesi, erozyonu etkileyen faktörler, erozyonun saptanması ve önlenmesi, toprak bozunumu, toprak kullanım ve erozyon ilişkileri. Ayrıca Türkiye'de toprak kaynaklarına ilişkin sorunlar, erozyonun tanımı, Türkiye’de toprak erozyonu sorunu, çeşitleri ve alınacak önlemler.

COĞ 506  ARAZİ KULLANIMININ COĞRAFİ ESASLAR

Arazi kullanımına etki eden faktörler ile çeşitli coğrafi bölgelerdeki farklı arazi kullanımlarının neden ve sonuçları incelenmektedir. Kırsal mikro arazi ve şehir içi arazi kullanımı çalışmalarının yöntemleri, bu haritaların hazırlanış yolları ve bu haritaların coğrafi prensiplerle yorumlanmasını içeren konular ele alınmaktadır.

COĞ 507 DOĞAL ÇEVRE PLANLAMASI

Dünya ve Türkiye’de doğal çevrenin kullanılması ve bu kullanımla ilgili oluşan sorular incelenmektedir. Nüfus artışının fazla olması ve bu artışa bağlı olarak yerleşmelerin özelliklede kentleşmenin artmasına bağlı gelişen problemler ve bunların çözümü için planlamaların yapılması ve planlamalarda göz önünde bulundurulması gereken ekolojik kriterler ele alınmaktadır. Sulak alanlar, orman, mera ve tarım alanlarının tahribi ile madencilik faaliyetleri gibi konuları içeren Yanlış Arazi Kullanımı ve Planlanması konusu anlatılmaktadır.

COĞ 508 COĞRAFİ İSTATİSTİK

Bu dersin amacı doktora öğrencilerine coğrafyada istatistiği kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.  Bu amaçla klasik coğrafi istatistik analizler Microsoft Excel programı kullanılarak öğretilecektir. Ders teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Farklı konularda uygulamalar yapmak dersin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

COĞ 509 TÜRKİYE VEJETASYON COĞRAFYASINA GİRİŞ

Türkiye Vejetasyonunun Genel Görünümü, Türkiye’de Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartları, Türkiye’nin Flora ve Fitocoğrafya Bölgeleri, Türkiye’nin Vejetasyon Formasyonları, Türkiye’de Bitki Örtüsünün Geçirdiği Evrim.

COĞ 510 JEOMORFOLOJİK UZAKTAN ALGILAMA              

Uzaktan algılamanın tanımı, uzakta algılamanın illetim sistemi, uzaktan algılamaya malzeme temin eden uydular, uyduların özellikleri,  veri temin etmek, uzakta algılamada kullanılan programların tanıtılması, programlar yardımıyla ham verilerin işlenmiş, çok bantlı görüntülerden renkli görüntüler elde etmek, bu görüntülerin yorumlanması. Ayrıç jeomorfolojik yorumlamaya yardımcı olacak eğim haritalarının DEM ‘den oluşturulması.

COĞ 511 TÜRKİYE’NİN VOLKAN MORFOLOJİSİ

Türkiye’de Neojen ve Kuvaterner Volkanizması, Türkiye’de Genç Volkanik Alanlar ve Dağılışı, Türkiye’nin Volkanik Dağları (Kalkan Şekilli Volkanlar, Strato Volkanlar), Türkiye’de Patlama Çukurları (Maarlar), Türkiye’de Volkanik Tahrip Şekilleri (Kaldera ve Somma’lar), Türkiye’de Lav Akıntıları ve Örtüleri, Türkiye’de Volkanik Yapılar Üzerinde Aşınım Şekilleri.

COĞ 512 COĞRAFYA’DA BİLGİSAYAR KULLANIMI-I

Dersin amacı, bilgisayar teknolojisinin görsel eleman ve uygulama ve sunum tekniklerinden faydalanarak yeni uygulamalar geliştirmek bilgisayarın coğrafi açıdan kullanılabilirliğini arttırmak, bilgisayar ortamından faydalanarak grafik tabanlı programlarla temel görsel araçları oluşturabilmek, elektronik tablolama ve istatiksel verileri analiz edebilecek programları tanımak ve bunlarla birlikte internet ortamında coğrafi veri tabanlarına ve veri kaynaklarına en kolay ve en hızlı şekilde ulaşabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır

COĞ 513 JEOMORFOLOJİK HARİTA ANALİZLERİ

Çeşitli Jeomorfolojik haritaların hazırlanış metodları, jeomorfolojik haritaların yorumlanması ve Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait jeomorfolojik haritaların üzerinde yapılacak değerlendirmeler.

COĞ 514 COĞRAFYA FELSEFESİ-I

Coğrafya biliminin kapsamı, yardımcı bilim dalları, ilkçağ’da ortaçağ’da, yeniçağ’da ve yakınçağ’da coğrafya biliminin göşterdiği gelişmeler, tarih boyunca coğrafya bilimine önemli katkı sağlamış bilim adamları ve etkinlikleri, coğrafi düşüncenin ve coğrafya araştırmalarının gösterdiği ana aşamalar ve coğrafi düşüncedeki değişmeler ele alınmaktadır.

COĞ 515 KLİMATOLOJİ METODLARI

İklim çalışmaları için gerekli olan verilerin temin etme yolları, bu verilerin homojenliğinin kontrol edilmesi, kullanılabilir tablo ve grafiklere dönüştürülmeleri, bilgisayar ortamında iklim verileri yardımı ile analizlerin yapılması, iklim grafiklerin hazırlanması, haritaların çizilmesi, iklim tiplerinin belirlenmesi, uzun ve kısa süreli iklim değişmeleri, kanıtları ve postglasiyal koşullar, bir yerin iklim karakterini belirleyebilmek için meteorolojik rasatların verilerinin çeşitli metodlar kullanılarak değerlendirilmesi, inhomojenlik araştırmaları, kısa süreli rasatların uzun devreye dönüştürülmesi, hidrolojik  bilançonun hesaplanması .

COĞ 516 TÜRKİYE SANAYİ COĞRAFYASI

Türkiye’de sanayinin tarihi gelişimi, Türkiye’de sanayiyi etkileyen  fiziki ve beşeri faktörler, Türkiye’de faaliyet kollarına göre sanayinin coğrafi dağılışı ve sanayi faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi içerisindeki rolü açıklanacaktır.

COĞ 517 TÜRK COĞRAFYA TARİHİ

Coğrafya biliminin tarihçesi ve Türkiye’deki Coğrafya biliminin gelişmesi anlatılmaktadır. Türk coğrafyacıları ve bunların eserleri incelenerek Coğrafya bilimine yapmış olduğu katkılar kronolojik olarak incelenmektedir. Türk coğrafyacılarının bilime bakış açısı, ilgi ve inceleme alanları tek tek ele alınarak anlatılmaktadır.

COĞ 518 KIRSAL YERLEŞMELERİN PLANLANMASI

Bu derste Türkiye’de kırsal yerleşmelerin planlama ihtiyacını doğuran faktörlerin yanı sıra başlıca planlama sorunlarını oluşturan: jeolojik yapıya bağlı sorunlar, jeomorfolojik özelliklerle ilişkili sorunlar, iklime bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar, kuruluş yeri ile ilgili sorunlar, ekonomik kaynaklara bağlı sorunlar, yerleşme türleri ile ilgili sorunlar, yerleşme sayıları ile ilgili sorunlar, meskenlerin yapı malzemesi inşa tarzı kullanım biçimi ile ilgili sorunlar ve bunların bireysel çözümüne ilişkin coğrafi yaklaşımlarla öneriler, ülkemizde uygulanan köy planlaması yaklaşımları anlatılmaktadır.

COĞ 519 TÜRKİYE’DE ALTERNATİF TURİZM OLANAKLARI

Dünya turizm piyasasındaki tüketici eğilimindeki değişimler ülkeleri alternatif turizm imkanlarını geliştirmeye zorlamaktadır. Türkiye’de de alternatif turizm için yeterli arz kaynağı bulunmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu tarih ve kültür zenginliği nedeniyle kültür turizmi için elverişli olması, uygun iklim, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevre, alternatif turizme olanak sağlamaktadır. Bu derste Türk turizminin alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesinde ne derece bir ivme kazanacağının saptanabilmesi için ülkenin arz kaynaklarının analiz edilip, beklentilere uygun olup olmadığı ele alınacaktır.

 COĞ 520  KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ

Bu ders kapsamında; küresel iklim değişikliği kavramı tanımlandıktan sonra,  iklim değişikliğinin doğal ekosistemler, su kaynakları ve sosyo-ekonomik sistemler üzerindeki olası etkileri değerlendirilecek, sera gazları ve aerosol’lerin iklim değişikliği üzerindeki etkileri üzerinde durulacak, bölgesel iklim değişikliği ve küresel iklim değişiklikleri ile ilgili konular bu derste anlatılacaktır.

COĞ 521 TÜRKİYE DENİZLERİ VE KIYILARI

Türkiye’deki kıyıların oluşumu, kıyı tipleri, kıyılarda aşındırma ve biriktirme şekilleri, jeolojik zamanlar boyunca kıyılarda meydana gelen yükselmeler ve alçalmalar ülkemizdeki örneklerle anlatılmaktadır. Ayrıca kıyılarımızın ve denizlerimizin kullanımı ve bu kullanımdan kaynaklana sorunlar ile çözüm önerileri anlatılarak, kıyı kanunları incelenmektedir.

COĞ 522 DOĞAL ÇEVRE VE SORUNLARI

Doğal çevrenin öğeleri, karakteristik özellikleri, doğal çevreyi etkileyen faktörler, sanayileşmenin doğal çevreye etkileri, dengeli bir ekosistem için doğal çevrenin korunması, çevre düzenlenmesine coğrafi araştırmaların katkıları ve önerileri bu dersin konularını oluşturmaktadır.

COĞ 523 COĞRAFI BILGI SISTEMLERI UYGULAMALARI

 Dersin içeriği, coğrafi bilgi sistemlerinin teorisi ve  temel ilkelerini, gerekliliğini, araçlarını, kullanım alanlarını, modern bileşen ve metotlarını, sayısal harita-temel koordinatlar ve ölçme sistemlerini, veri ve veri satandardı kavramlarını, bazı yazılım ve donanım bilgileri ile basit CBS uygulamalarını kapsamaktadır.

 COĞ 524 ORTADOĞU’NUN COĞRAFYASI-VE JEOPOLİTİĞİ

Bu derste Ortadoğu’daki ülkeleri değişen küresel dengeler içerisinde değerlendirerek, ayrıntılı olarak anlatmak amaçlanmaktadır.  Son gelişmeler ve değişen dengeler  Ortadoğu’da önemli siyasi gelişmelere neden olmuştur. Ortadoğu’yu jeopolitiği, yaşan son savaşlar ve işgaller sonrasında önemli ölçüde değişmiştir. Ortadoğu’nun  bulunduğu bölge,  petrol ,doğalgaz ve enerji kaynakları rezervleri bakımından zengindir. Bu nedenle Ortadoğu’yu siyasi coğrafya bakımından önemli bir değişikliğe doğru gitmektedir. Bu derste Ortadoğu coğrafyası içerisinde değişen jeopolitik ve jeostratejik değişimler ve gelişmelerin güncel olarak verilmesi amaçlanmaktadır.

COĞ 525 DOĞAL AFET İÇİN RİSK ANALİZLERİ VE DOĞAL RİSK PLANLAMASI

Bu derste doğal afet ve doğal riskler tanımlanır. Doğal afetlere neden olaylar ayrı ayrı değerlendirilir. Doğal afetlerin insan yaşamı ve fiziki ortam üzerindeki etkileri açıklanır. Ülkemizde farklı bölgelerde farklı dönemlerde oluşan doğal afetler ile ilgili yapılan çalışmalar incelenir. Afet açısından riskli alanlar açıklanarak bu alanlarda çeşitli risk analizleri ve planlaması yapılır.

COĞ 526 AVRUPA BİRLİĞİNE COĞRAFİ  YAKLAŞIM

Başlangıçta “Avrupa Ekonomik Topluluğu” adıyla kurulan ekonomik birliğin önce “Avrupa Topluluğu“, sonra “Avrupa Birliği” adını alarak siyasi bir organizasyona dönüşüm süreci incelenmektedir. Başta dünyadaki değişim, önceliklerin farklılaşması olmak üzere, “Avrupa Ekonomik Topluluğu”nun oluşturulmasını hazırlayan nedenler ile kuruluşa önderlik eden ülkeler ve diğer kurucu ülkelerin bu konudaki temel amaçları üzerinde durulmakta; genişleme süreci ile niteliksel değişimler global ilişkiler kurularak coğrafi ilke ve yöntemlerle irdelenmektedir.

COĞ 527 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİNE GİRİŞ

Türkiye'deki yerşekillerinin oluşumunda yapı, etken ve süreçler ve zamanın etkisi, Türkiye'de volkanik, karstik, glasyal, periglasyal ve kıyı topoğrafya şekillerine genel bir bakış.

COĞ 528 TÜRKİYE İKLİMİ

Türkiye iklimini tayin eden jenetik-dinamik faktörler, Türkiye'de basınç, rüzgarlar ve yağış rejimleri, Türkiye'de yol boyunca etkili olan hava tipleri, bölgelere göre Türkiye'de nemli, yarı nemli, kurak, yarı kurak dönemler, Türkiye'de makroklima tipleri, iklim rasatlara, Bölgelerin iklimleri (Türkiye iklim bölgeleri), Türkiye iklimine genel bir bakış, Türkiye'de kuraklık gibi  konular bu ders anlatılmaktadır.

COĞ 529 HAVA FOTOĞRAFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hava fotoğrafları hakkında teknik bilgi, film çeşitleri, uçun planı, hava fotoğraflarında başlıca geometrik bozukluklar, inceleme yöntemleri, stereoskopik görüş, fotoğrafları yoruma hazırlama, önemli yeryüzü objelerinin görüntü karakteristikleri, önemli yeryüzü objelerinin tanınması ve haritalanması,  fotoğraf üzerinde jeomorfolojik yorum için yararlanılan başlıca özellikler, doğal kaynak araştırmalarında hava fotoğraflarından bilgi üretme ve yorumlama yönetmeleri, jeomorfolojik haritaların hazırlanması.

COĞ 530 POTAMOLOJİ VE LİMNOLOJİ

Akarsuların tanımı ve oluşmaları; akarsuların oluşumunda rol  oynayan etmenler, akarsu tipleri, akarsularda hız ve akım, rejim ve rejim tipleri , akarsular ve akarsu havzaları, akarsulardan faydalanma, göllerin coğrafi önemi , göllerin oluşması ve coğrafi dağılışları,göllerde seviye değişiklikleri , göl sularının fiziksel ve kimyasal özellikleriyle  Türkiye gölleri bu ders çerçevesinde anlatılmaktadır.

COĞ 531 ÇEVRENİN UZAKTAN ALGILANMASI

Uzaktan algılama  obje ile direk fiziksel kontakta bulunmaksızın bir nesne hakkında bilgi almaktır. Bu önemli teknoloji  yeryüzünde insana ait  aktiviteleri biyolojik karakterleri göstermede ve ölçmede kullanılabilir. Doğal kaynakların yöneliminde ve planlamada gis veri elde etmek için kullanılmaktadır.

COĞ 533 EKONOMİK COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu ders içerisinde ekonomik coğrafyanın başlıca bölümlerini oluşturan tarım, sanayi, ulaşım, turizm, ticaret vb. konularda çalışma alanı seçimi veri toplama ve değerlendirme teknikleri, arazide çalışma yöntemleri, tablo, grafik, harita çizim yöntemleri ele alınacaktır.

COĞ 534 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

Türkiye turizminde doğal ve beşeri çevre ilişkileri, Türkiye'nin turizm potansiyeli, turizmin bölgesel dağılışı, Türkiye ekonomisinde turizmin yeri, planlama ve politika sorunları gibi konular üzerinde durulacaktır.

COĞ  535 TÜRKİYE'DE NÜFUS HAREKETLERİ

Türkiye nüfusu hızla değişen, dinamik bir demografik yapıya sahiptir. Buna bağlı olarak ülke nüfusunun iç göç, dış göç ve mevsimlik göç gibi hareketleri söz konusudur. Bu hareketleri hazırlayan nedenler ve göç veren ile göç alan sahalarda yarattığı değişimler ortaya konmaktadır.

COĞ 536 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

Kentleşme gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde meydana gelmektedir. Kentleşme nedeniyle sağlıksız büyüme, tarımsal toprakların kaybı, çöp, ulaşım, su, hava kirliliği, gürültü, ve görsel kirlikler oluşmaktadır. Bu sorunların neden ortaya çıktığı ve nasıl bir görünüm arz ettiği vurgulanarak ülkemizden çeşitli örnekler verilerek anlatılmaktadır.

COĞ 537 TARİHİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Kültür  yöresindeki Tarih-Coğrafya değişikliklerinin ilmi niteliğinin ortaya çıkarılması için Tarihi Coğrafya saha araştırmaları oldukça önem taşımaktadır. Eski kültür yörelerinin  zamanımızda arta kalan görüntülerinin ve teşekkül tarzındaki zindeliği tanımak, lokalize etmek, açıklamak ve yorumlamak Tarihi Coğrafya araştırmalarında ana nitelikli olarak görülmelidir. Bu derste yeryüzünde gördüğümüz beşeri olayların bugünkü çevre şartları yanında ancak tarihe başvurarak geçmişteki kökleri araştırmak suretiyle aydınlanabileceği üzerinde durulmaktadır. Konu ile ilgili çeşitli  tarihi  kaynakların taranması ( tahrir defterleri, şeriye sicilleri çeşitli seyahatnameler v.b.)  bu kaynakların analazi ve sentezi yapılarak  çalışmalara göre ilişkileri incelenmektedir.

COĞ 538 ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMA METODLARI

Bu derste şehirlerin tanımı, şehirlerin ortaya çıkışı ve şehirleşme hareketleri ile şehirlerin yeryüzünde dağılışları üzerinde durulacaktır. Ayrıca şehirlerin sınıflandırılması ve şehir coğrafyası yöntemlerindeki gelişmeler, fonksiyon kavramı,   şehir içi  farklı  fonksiyon   sahaları vebunların tesbitinde takip edilecek yol gibi konular ile şehir içi farklı kullanış alanlarının araştırılması ve bu sahaların düzenine ait ilkeler bu dersin ana konuları içinde yer almaktadır.

COĞ 539 TÜRKİYE SİYASİ COĞRAFYASI

Uluslararası ilişkilerde ve politikada ülkelerin coğrafi özelliklerinin asıl belirleyici unsurlar olduğu gerçeğiyle Türkiye’nin diğer ülkelerle ilişkilerindeki ulusal hedefler ve politika üretimi ile diğer ülkelerin Türkiye’ye yönelik politikalarında Türkiye’nin fiziki coğrafya şartlarının etkileri irdelenmektedir.Nüfus ve yerleşme, ekonomik durum gibi beşeri özelliklerinin Türkiye’nin dış politikasının oluşturulması ve sürdürülmesindeki etkileri ile zamanla ortaya çıkan farklılaşmalar üzerinde durulmakta; diğer ülkelerin bu açıdan Türkiye’ye bakışı ele alınmaktadır.

COĞ 541 DEMOGRAFYA

Coğrafya Bilim sistemi çerçevesinde "Nüfus Coğrafyasına" giriş, nüfusun dağılışını etkileyen faktörler, nüfus sayımları, nüfus artışı (gelecekteki nüfus artışı, nüfus artışı ile ilgili görüşler), nüfusun yaş yapısı, cinsiyet, nüfus olayının haritalanması, nüfus yoğunluğu, göçler ve göç zorunluluğu, iç göçler, seyrek nüfuslu alanlar sık nüfuslu alanlar, göçmen çeken  ve göçmen gönderen ülkeler, Türkiye nüfusu ile Demografyanın mahiyeti, Demografyada metod ve nüfus teorileri, nüfus siyaseti ve demografik bilgi kaynakları üzerinde durulacaktır. 

COĞ 545 TÜRK ÜLKELERİNİN EKONOMİK POTANSİYELİ

    Türk ülkelerinin genel coğrafyası anlatıldıktan sonra sosyo-ekonomik ve siyasi coğrafya açısından yapılar üzerinde durulacaktır. Alt konular olarak, Türk Dünyasının nüfus, tarım, hayvancılık, yer altı zenginlikleri ve enerji kaynakları üzerinde durulacaktır.

COĞ 546 UYGULAMALI HİDROĞRAFYA

Akarsu Hidrolojisi, Akarsu Rejimi ve Tipleri, Akarsularda Sedimantasyon, Akarsu Havzası Özellikleri, Yeraltı Suyu, Yeraltı Suyu Kalitesi, Kuyular, Yeraltı Suyu Araştırmalarında Kullanılan Yöntemler ve Kaynaklar, akarsuların nicelik analizleri, potansiyel hesaplamaları ve değerlendirilmesi.

COĞ 547 FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bir Fiziki coğrafya çalışmasını gerçekleştirmek için önce kısaca coğrafyanın prensipleri, araştırma yöntemleri, daha sonra fiziki coğrafyanın jeomorfoloji, klimatoloji, biocoğrafya, hidroğrafya gibi disiplinlerinde bilimsel çalışma yöntemleri ve saygın uluslararası dergilerde yayınlanmış en son çalışmalar yöntem ve muhteva bakımından ele alınmaktadır.

COĞ 567 TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN FONKSİYONAL SINIFLANDIRILMASI

Bu  derste önce  Türkiye'de şehir fonksiyonları  konu edilecek ve fonksiyon terimi üzerinde durulacaktır. Şehir fonksiyonu ve şehir nüfusu; şehir fonksiyonu olarak ziraat, kır ve şehir yerleşmelerinin ayırt edilmesinde şehir fonksiyonu adeti ve şehirde araziden faydalanma, ziraat fonksiyonunun geçici oluşu, ve şehirlerin adlandırılmasında kullanılan fonksiyonel kriterler açıklanacaktır.

COĞ 573 TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Coğrafi bilgi sistemlerinin teorisi ve temel ilkelerini, gerekliliğini, araçlarını, kullanım alanlarını, modern bileşen ve metotlarını, sayısal harita-temel koordinatlar ve ölçme sistemlerini, veri ve veri satandardı kavramlarını, bazı yazılım ve donanım bilgileri ile basit CBS uygulamalarını kapsamaktadır.Verinin bilgisayarda işlenebilir hale gelmesi CBS kullanımının sağladığı en önemli kazanımdır. CBS’nin beş temel bileşeni vardır. Bunlar; donanım (hardware), yazılım (software), veri (data), insanlar (people) ve yöntemlerdir. Bu ders kapsamında CBS’nin bileşenleri üzerinde durulacak ve avantajları tanıtılacaktır.

COĞ  586 MESLEKİ YABANCI DİL II

Yabancı literatüre hakimiyeti ve faydalanabilmeyi mümkün kılabilecek düzeyde, temel coğrafi kavramların kullanılışlarının öğretilmesi, örnek çalışmalar üzerinde çeviri çalışmalarının yapılması bu dersin faaliyetleri arasında yer almaktadır.

COĞ 587 MESLEKİ YABANCI DİL I

Yabancı literatüre hakimiyeti ve faydalanabilmeyi mümkün kılabilecek düzeyde, temel coğrafi kavramların kullanılışlarının öğretilmesi, örnek çalışmalar üzerinde çeviri çalışmalarının yapılması bu dersin faaliyetleri arasında yer almaktadır.

COĞ 589 TÜRKİYE NÜFUSU

Türkiye nüfusunun  tüm  sosyal ve ekonomik özellikleri  Cumhuriyet öncesi ve sonrası yapılan nüfus sayımları, nüfus artışı, dağılışı, nüfus hareketleri , cins ve yaş yapısı  , eğitim durumu gibi konular işlenmektedir.

COĞ 590 TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Türkiye’nin matematikse ve özel konumunun doğurduğu coğrafi şartlar, Türkiye’nin her bir coğrafi bölgesinin ayrı ayrı doğal ortam şartları, nüfus, yerleşme ve ekonomik özellikleri üzerinde durulacaktır.

COĞ 591 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu ders öğrencilerin  modern beşeri coğrafya araştırmaları için gereken yeni araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmelerini sağlama amacını taşır. Ders çerçevesinde, özellikle nüfus ve yerleşme coğrafyası çalışmalarına dönük olarak coğrafi problemlerin tanımlanması, formülleştirilmesi, konuya ilişkin araştırmanın tasarlanması, veri kaynakları ve arazi çalışmalarında kullanılan yöntemler, karşılaşılan başlıca problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi verilmektedir.

COĞ 592  TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin ekonomik yapısı üzerinde etkili olan doğal ve beşeri şartlar belirtildikten sonra, Türkiye’nin tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik, enerji kaynakları, ulaşım, ticaret gibi ekonomik faaliyetleri ve bunların coğrafi dağılışı ele alınacak, belirtilen ekonomik faaliyetlerin toplam ekonomi içindeki payları, tarihsel süreçleri ve sorunları, uygulanan ekonomi politikaları ile birlikte ele alınacaktır.

COĞ 593 BÖLGE SINIFLANDIRMANIN BİLİMSEL ESASLARI

Bölge, Bölüm, Yöre ve daha alt birimlerin tanımları, bu tanımlardan yola çıkarak, Bölgenin sınırlandırılmasında veya tespitinde göz önüne alınan kriterler ele alınmaktadır. Ülkemizin tarihi dönemler boyunca bölgelere nasıl ayrıldığı ve kimler tarafından neler esas alınarak bölge ayırımı yapıldığı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca 1941 yılında yapılan I. Türk Coğrafya Kongresinde çizilmiş olan bölge sınırları ve bugünkü araştırmalara göre o dönemin sınırlarının karşılaştırması yapılmaktadır.

COĞ 594  BÖLGESEL COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I

Bölgenin tanımı,  bölge çeşitleri , coğrafi bölgeler , coğrafi olmayan bölgeler  (a- Türdeş Bölgeler ,    b- Fonksiyonel Bölgeler  c- Hizmet  Bölgeleri d- Planlama Bölgeleri  ) Bölge sınırlandırılmasında esas olan doğal, beşeri ve ekonomik   kriterler gibi konular işlenmektedir.

COĞ 595 TÜRKİYE’DE KIRSAL YERLEŞMELER

Bu derste ülkemizdeki kırsal yerleşmelerin çeşitlenmesine yol açan doğal ve beşeri faktörler öncelikle ele alınmaktadır, ardından ülkemizdeki çeşitli kırsal yerleşmeler sahip oldukları çeşitli niteliklerine göre gruplandırılmakta ve örnek çalışmalar ile mevcut ayrıntılı haritalar kullanılarak, kullanım dönemi ve sürekliliği, yapı malzemesi, meskenleri ile eklentileri, nüfus yapıları ve ekonomik özellikleri gibi çeşitli nitelikleri irdelenmektedirler.

COĞ 596 TARIMSAL ARAZİ KULLANIMI

Tarımsal arazi kullanımı çalışmalarının coğrafya içindeki önemi, Türkiye ve dünyadan Tarımsal arazi kullanımı çalışmaları ile ilgili örneklerin incelenmesi, mikro ve makro arazi kullanımı çalışmalarında veri temini yolları ve bunların değerlendirilmesi, hazırlanan tarımsal arazi kullanımı haritalarının yorumlanması konuları ele alınacaktır.

COĞ 597 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

COĞ 598 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

COĞ 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ

 

DOKTORA DERSLERİ

COĞ 602 TÜRKİYE’NİN EKOSİSTEMLERİ

Ekolojik Sınıflandırma Sistemleri, Türkiye’nin Ekolojik Yönden Bölge ve Bölümlere Ayırımı, Türkiye’nin Nemli-ılıman Geniş Yapraklı Ormanları, Nemli-soğuk İğne Yapraklı Ormanları, Yarı Nemli İğne Yapraklı Ormanları, Kuru Orman Sahaları, Dağ Bozkırları ve Çayırları, Yarı Alpin Çayırlar, Antropojen ve Doğal Bozkır Alanları, Hidrobiyomlar ve Halobiyomlar.

COĞ 603 KENT VE BÖLGE PLANLAMASINDA JEOMORFOLOJİ

Kent ve bölge plancılığında doğal çevrenin fiziksel özelliklerinin etkisi, fiziki konum, fizyografik yapı, iklim özellikleri, jeolojik özellikler, hidrojeolojik özellikler, jeomorfolojik özellikler, yapı malzemesi ve kaynakları, doğal bitki örtüsü, toprakların kullanılması ve kabiliyeti, kent bilim ve jeomorfoloji ile jeomorfolojik süreçler arasındaki etkileşim, kent ve bölge planlarının yapılması, kent ve bölge planının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, kent ölçeğinin üstünde bölge ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının yer seçimi ile jeomorfoloji arasındaki ilişkiler.

COĞ 604 DOĞU ANADOLU’NUN JEOMORFOLOJİSİ

Doğu Anadolu’nun Genel Jeolojik Yapısı, Tektonik Özellikleri, Neotektonik Gelişimi, Ana Jeomorfolojik Birimleri, Ova ve Havzaları, Dağlık Alanları, Platoları, Doğu Anadolu Bölgesinde Glasyal ve Periglasyal Şekiller, Volkanik Şekiller,  Bölgenin Jeomorfolojik ve Paleocoğrafik Evrimi.

COĞ 605 TÜRKİYE TOPRAK COĞRAFYASI

Genel bir girişten sonra, toprakların başlıca fiziksel ve kimyasal özellikleri (Toprağın fiziksel özellikleri, toprak suyu, toprağın kimyasal özellikleri). Toprağı oluşturan faktörler (ana materyal faktörü, organik faktörler, iklim faktörleri, jeomorfolojik faktörler.) Toprakların  sınıflandırılması ve Dünya Toprak Coğrafyası , Toprak haritaları ve toprak Erozyonu üzerinde durulmaktadır.             

COĞ 606 TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI

Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesinin Vejetasyon Formasyonları, Karadeniz Fitocoğrafya Bölgesinin Vejetasyon Formasyonları, Orta Anadolu Fitocoğrafya Bölgesinin Vejetasyon Formasyonları, Doğu Anadolu Fitocoğrafya Bölgesinin Vejetasyon Formasyonları, Güneydoğu Anadolu (Mezopotamya) Fitocoğrafya Bölgesinin Vejetasyon Formasyonları, Türkiye’de Doğal Vejetasyon, Arazi Kullanımı ve Tarım Arasındaki İlişkilere Genel Bir Bakış.

COĞ 607 TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİ

Atmosferik sirkulasyon, basınç sistemleri ve hava kütlelerinin hareket alanı içinde Türkiye'nin yeri. Türkiye iklimini belirleyen faktörler ve etki dereceleri, Coğrafi bölge, bölüm ve yörelerin iklim özellikleri. Türkiye'de mikroklima alanları endüstriyel tesislerin yer seçiminde iklim faktörlerinin etkisi, iklimin Türkiye tarımına, bitki örtüsüne toprak oluşumu ve erozyonuna, turizme etkisi. Zenginlik kaynağımız  olarak iklim bu dersin konularını oluşturmaktadır.

COĞ 608 ARKEOLOJİK JEOMORFOLOJİ

Jeoarkeoloji Araştırmalarında Yöntem ve Usuller, Jeoarkeolojik Araştırmalarının Önemi, Jeoarkeolojik Amaçlı Sondajlar, Sondajlardan Sağlanan Bilgiler ve Yorumları, Höyük ve Diğer Arkeolojik Buluntu Yerlerinin Jeomorfolojik Özelliklerinin Araştırılması

COĞ 609 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bilimsel araştırmalarda kullanılan metod ve teknikler, inceleme ve araştırma alanı planın hazırlanması bilimsel faktörler. Araştırma tekniği, araştırmanın temel prensipleri inceleme planı, verilerin kullanılması, alan gözlem metodları, alan araştırmalarında yardımcı olarak kullanılan soru kağıtları ve diğer rapor formları, verilerin kullanılması, istatistik verilerin sınıflanması, grafik, insan ekolojisinde araştırma metodları şehirsel ve köysel tabii alanlarda toplum incelemesi, verilerin düzenlenmesi ve analizi, araştırma süreci ve raporun yazılmasına ilişkin bilgileri vermeyi hedefleyen bu  dersde, öğrencilerin tek başına (başlarına) bilimsel bir araştırma yapma  becerileri geliştirilecektir.

COĞ 612 TÜRKİYE’NİN  KIR POTANSİYELİ

Türkiye’nin  fiziki potansiyeli  (Relief, İklim , Toprak, Su Bitki Koşulları) ve bu coğrafi potansiyelin  eseri olan  kırsal  uğraş düzenleri  ( Tarım ve Hayvancılık ), insan potansiyeli  ve sorunlar  kırların  nasıl cazip hale getirilmesi konularını kapsamaktadır.

COĞ 615 TÜRKİYE'DE ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMALARI

Şehirlerle ilgili bir çok bilim dalı çalışmalar yaptığından şehirle ilgili çalışmalar; tarihi, ekonomik, coğrafi, ekolojik, analiz, ve deneysel yönde olmak üzere bilim dallarına göre farklılaşmaktadır. Geçmişten günümüze şehir coğrafyası çalışmalarından örnekler verilmekte ve diğer çalışma türleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

COĞ 617 TÜRKİYE ZİRAİ BÖLGELERİ

Bu derste önce Türkiye ziraatının ana hatları üzerinde durulacaktır. Bu konuya genel bir girişten sonra; iklim, toprak ve su özelliklerini içeren  tabii amiller onu takiben de Türkiye'nin ziraat tarihçesi  Türkiye'de ziraat sahalarının mülkiyet ve tasarruf durumunu belirten beşeri amiller önemli konuları teşkil etmektedir. Bütün bunları takiben de Türkiye'nin ziraat bölgeleri üzerinde durulmaktadır.

COĞ 618 İKTİSADİ COĞRAFYA VE METODLARI

Ekonomik coğrafyanın tanımı yapıldıktan sonra ekonomik coğrafya içerisinde yer alan değişik konularda yapılan çalışmalarda kullanılan çeşitli metodlar üzerinde durularak, olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmektedir

COĞ 619 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ

Türkiye’nin Morfolojik Birimleri, Dağlık Alanlar, Ova ve Havzalar, Plato veya Yaylalar, Türkiye’de Karst Topoğrafyası; Türkiye’de Glasyasyon, Glasyal ve Periglasyal Şekiller; Türkiye’de Tabakalı Yapılar Üzerindeki Topoğrafya Şekilleri, Türkiye’yi Çevreleyen Deniz ve Kıyıların Jeomorfolojisi, Türkiye’nin Jeomorfolojik-Paleocoğrafik Evrimi.

COĞ 620 TÜRKİYE YERLEŞMELERİ

Türkiye yerleşme tarihi, yerleşme sahası ve yerleşmelerin dağılışı, yerleşmelerin gösterdikleri değişiklikler, yer değiştiren yerleşmeler, kır yerleşmeleri ve diğer dağınık yerleşmeler ile Türkiye'nin kırsal yerleşme coğrafyasına ilişkin terminolojik ve tipolojik yaklaşımlar. şehir yerleşmeleri ve şehirlerin sınıflandırılması ele alınacaktır.

COĞ 621 TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER

Ülkemizdeki önemli nüfus hareketlerinden olan iç göçler konusu ele alınarak incelenmektedir. Ülkemizdeki nüfusun azalması ve artması üzerinde etkili olan İç Göçlerin nedenleri ve İç Göçlerin coğrafi dağılışı anlatılmaktadır. Türkiye’de görülen kademeli göçler yani kırsal kesimden kentlere, kentlerden kırlara, kentlerden kentlere ve kırsal kesimden kırsal kesime olan göçler, daimi ve geçici göçler sebepleri ile birlikte verilmektedir. Göçlerin meydana getirdiği Çarpık kentleşme ve problemleri ve göç alan iller veya bölgelerin çekiciliği üzerinde durulmaktadır.

COĞ 622 BÖLGE PLANLAMANIN COĞRAFİ ESASLARI

Dersin içeriğinde, bölge kavramı, bölge planlama, Türkiye’ de bölgesel planlamanın tarihçesi (Bölgesel planlamanın 5 yıllık programlara yansıması), bölge ve bölge  planlama üzerine tartışmalar, bölge planlamasına genel bir giriş, bölge planlaması, bölgenin tanımı, bölge planlamasının Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu, bölge sınırı tayininde etkili olan faktörler ve bölgesel arazi kullanılışı ve bölge planlama metodları üzerinde durulmaktadır.

COĞ 623 ANADOLU İSKAN TARİHİ

Yerleşmelerin gelişim bakımından gösterdiği evreler, Türkiye’de tarih öncesi yerleşmeler, ilkçağ yerleşmeleri ve uygarlıkları, ortaçağ ve özellikle Osmanlı döneminde Anadolu’daki kırsal ve kentsel yerleşmelerde yaşanan değişim, Anadolu’da oluşan kent düzeni ve Anadolu kentlerinin evrimi konuları ele alınacaktır.

COĞ 624 TÜRKİYE'DE ULAŞIM PROBLEMLERİ

Ulaşım insan ya da eşyanın bir yerden diğer bir yere naklini ifade eder. Bugün kara, hava, deniz, demiryolu gibi çeşitli ulaştırma sektörleri alanları birbirine bağlamaktadır. Her bir sektörün kendine göre gelişme şartları aynı zamanda avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu derste Türkiye’deki ulaştırma sektörleri ele alınarak incelenmekte ve alansal gelişmelerdeki etkileri ve problemleri değerlendirilmektedir.

COĞ 625 ARAZİDEN FAYDALANMA (LAND USE)

İnsanlığın karşılaştığı en önemli sorun elindeki doğal ve sosyal kaynaklardan ya yeterince yararlanamaması ya da aşırı yararlanma sonucu bozmasıdır. Dersin içeriği, coğrafi sentezler sırasında karşılaşılan bu sonuçlardan hareketle, coğrafi potansiyelin (yer şekilleri, bitki örtüsü, iklim özellikleri, su kaynakları ve nüfus potansiyeli gibi) ve kullanım potansiyelinin neler olduğunun yakın çevre ve Türkiye’den hareketle belirlenmesi ve bu potansiyelin kullanılması sırasındaki sorunların arazi çalışmalarıyla gözlenmesidir. Ayrıca “Araziden Faydalanma” yaklaşımının örnek çalışmalarla  anlatılması.

COĞ 626 TÜRKİYE’DE  ENDÜSTRİLEŞME FAALİYETLERİ

Türkiye’de sanayinin tarihi gelişimi, Türkiye’de sanayiyi etkileyen  fiziki ve beşeri faktörler, kalkınma planlarında öngörülen stratejiler ve bunların gerçekleşme oranlarını etkileyen faktörler, lokal sanayi nüveleri bunlar üzerinde etkili olan faktörler, sanayi ile diğer ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiler, Türkiye’de faaliyet kollarına göre sanayinin coğrafi dağılışı ve sanayi faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi içerisindeki rolü açıklanacaktır.

COĞ 627 TÜRKİYE'NİN HİDROĞRAFYASI

Türkiye’deki akarsuların, kaynakların, yeraltı sularının ve göllerinin tanıtımı, bunların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtilmesi, bunlar üzerinde etkili olan ortam şartlarının etkileri ve etki oranlarının belirlenmesi, rejim özellikleri ve rejim üzerinde etkili olan faktörler, Türkiye’deki karasal suların potansiyellerinin hesaplanması.

COĞ 628 KLİMATOLOJİDE VERİ DEĞERLENDİRME

Bilgisayar ortamında iklim verileri yardımı ile analizlerin yapılması, iklim grafiklerin hazırlanması, haritaların çizilmesi, Coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla bilgisayar ortamında detaylı haritaların hazırlanması, sorgulama yardımıyla birden fazla iklim elmanı kullanarak çok amaçlı haritaların oluşturulması.

COĞ 629 SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI

Gelişmede su kaynaklarının rolü, planlama düzeyi, planlamanın evreleri, havzanın doğal ortam özellikleri, havzanın beşeri ve ekonomik özellikleri, havzanın su ve arazı varlığının değerlendirilmesi, çevresel yaklaşımlar, su kaynaklarının planlanmasında sistem çözümlemesi, çok amaçlı projelerin oluşturulması.

COĞ 630 JEOMORFOLOJİK İNCELEME VE HARİTALAMA TEKNİKLERİ

Yükselti Analizleri (Yükselti Basamakları, Hipsografik Eğri, Ortalama Yükselti, Hipsografik Eğrilerin Yorumlanması, Blok Sistemi, Hipsografoid, Yükselti Frekansı), Profil Analizleri (Profil Çıkarılışı ve Çizimi, Süperimpoze Profiller, Bileşik Profil, Mürtesem Profiller, Kaydırılmış Profiller, Talveg Veya Akarsu Profilleri, Enine Vadi Profilleri Relief Amplitüdü, Eski Talveglerin Rekonstrüksiyonu, Diğer Uygulama Alanları), Eğim ve Yamaç Analizleri (Eğim Hesabı Ve Yamaç Ölçeği, Ortalama Eğim ve Yamaç Haritaları), Havza Analizleri (Akarsu sıraları veya dizileri, Akarsu uzunluğu, Havza alanları, Akım ve havza alanı, Drenaj ağı yoğunluğu, Akarsu yatak eğimi, Vadi yamacı eğimleri)

COĞ 632 KUVATERNER ARAŞTIRMALARI

Kuvaterner Araştırmalarında Yöntem, Yaşlandırma Metodları; Deniz, Göl ve Akarsu Sekilerinin İncelenmesi; Denizel, Gölsel ve Flüviyal Depoların Araştırılması; Glasyal Depoların Özellikleri; Kuvaterner Flora ve Faunası, Kuvaterner Araştırmalarının Jeomorfoloji Bakımından Önemi.

COĞ 633 KIYI PLANLAMASI

Kıyının tanım, önemi, kıyının bozulması, kıyı jeomorfolojisinin çevresel değişimi üzerindeki etkisi, kıyılarda aşınma ve birikme süreci ve şekilleri, kıyı kullanımı ve çevresel sorunlar, kıyının planlanması.

COĞ 634 COĞRAFYA FELSEFESİ-II

Modern coğrafya düşüncesinin bilimsel temelleri, Modern coğrafya çalışmalarının tarihi seyri, insan-ortam ilişkisinde ortaya çıkan bilimsel yaklaşımlar ve fikirler, sosyal coğrafya çalışmalarında uygulanan yeni yöntemler açıklanacaktır.

COĞ 635 DOĞAL KAYNAKLARIN ARAŞTIRILMASINDA JEOMORFOLOJİ

Yer şekillerinin oluşumunda rol oynayan etken ve süreçler, jeomorfolojik sistemler, yaklaşımlar: akarsu sistemlerinin işleyişi, akarsu havzaları, doğal ve hızlı erozyon, taşkınlar ve çevresel etkileri, kuraklık sorunu ve kurak bölgeler jeomorfolojisi, rüzgar erozyonu ve çölleşme sorunları,karst jeomorfolojisi, karstlaşma koşulları ve karst hidrojeolojisi, karstik bölgelerde arazi kullanımı, kıyı jeomorfolojisi, kıyılarda aşınma ve birikme süreci ve şekilleri, kıyı kullanımı ve çevresel sorunlar.

COĞ 636 TÜRK DÜNYASINDAKİ SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER

Bu derste, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanan veya özerk bir yapı şeklinde halen Rusya Federasyonu içerisinde bulunan Türk devletlerinin daha yakından tanınması amaçlanmaktadır. Bağımsız veya özerk Türk devletlerinin nüfus yapısı, ekonomik durumları, doğal kaynakları, kültürel zenginlikleri gibi özellikleri incelenmektedir.

COĞ 637 BÖLGESEL COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ – II

Sınırları belirli bir alanda  Fiziki, Beşeri  ve Ekonomik coğrafyanın tüm prensiplerini  uygulanması aşamasını kapsamakta bir coğrafi etüt yapma konularını içermektedir.

COĞ 638 TARIMSAL  EKONOMİ

Tarımsal  Ekonomiyi etkileyen doğal ve beşeri faktörler, tarımsal üretim ve çeşitleri, dağılışı,tarımsal üretimde  temel sorunlar ( sulama,gübreleme , makineleşme, kooperatifleşme ve mülkiyet durumu), tarımda ekim , bakım ve hasat işleri pazarlama ve bununla ilgili sorunlar gibi konular işlenmektedir.

COĞ 639 TÜRKİYE'DE YAYLACILIK

Bu derste öncelikle ülkemizde yaylacılığın başlıca esasları, yaylacılığı hazırlayan doğal be beşeri koşullar ele alınmakta, türlerine ve bölgelere göre ülkemiz yaylacılığını birbirinden ayıran karakteristiklerden bahsedilmektedir. Bunlara ek olarak, söz konusu türler ile bölgelere bağlı örnekler kullanılarak ayrıntılı biçimde irdelenmekte, ülkemiz yaylacığının problemleri ve geleceği üzerinde incelemeler yapılmaktadır.

COĞ 640 TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK

Ekonomik Coğrafya’nın alt bilim dalı olan Hayvancılık, halkın geçimini sağladığı ana faaliyet özelliği gösteren bitkisel üretim ve hayvancılık ülkemizde önemli yer tutmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri, bu faaliyetlerin coğrafi çevre ile olan ilişkileri anlatılmaktadır. Özellikle küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları, arıcılık, ipek böcekçiliği ve su ürünlerinin dağılışı, bu hayvanlardan elde edilen ürünler ve bunların pazarlanması gibi konular bu derste işlenmektedir. İstatiksel veriler yardımıyla bu konu anlatılmaktadır.

COĞ 641  3. DÜNYA ÜLKELERİ VE KALKINMA PROBLEMLERİ

Gelişmekte olan ülkelerin coğrafi dağılışı ve etkili olan coğrafi faktörlerin ele alındığı bu derste; Geri kalmışlığın tarihi, siyasal ve ekonomik nedenleri incelenmektedir. Üçüncü Dünya Ülkelerinde nüfus artışı ve bu artışa bağlı olarak gelecekteki problemleri, göçler ve mülteciler sorunu, kentleşme ve kırsal alanların kullanımı, buna bağlı olarak gelişen ekolojik çevre sorunları işlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde geleceğe yönelik eğilimler, problemler ve çözüm önerileri anlatılmaktadır.

COĞ 642 COĞRAFYADA BİLGİSAYAR KULLANIMI –II

Bilgisayar teknolojisinin görsel eleman ve uygulama ve prezentasyon tekniklerinden faydalanarak yeni uygulamalar geliştirmek bilgisayarın coğrafi açıdan kullanılabilirliğini arttırmak, bilgisayar ortamından faydalanarak grafik tabanlı programlarla temel görsel araçları oluşturabilmek, elektronik tablolama ve istatiksel verileri analiz edebilecek programları tanımak ve bunlarla birlikte internet ortamında coğrafi veri tabanlarına ve veri kaynaklarına en kolay ve en hızlı şekilde ulaşabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

COĞ 643 TURİZM PLANLAMASI

Turizm planlamasının yapısı ve kapsamı, turizm planlama süreci, planlamada coğrafi yaklaşımlar, turizm pazarları, bölgesel hizmetler, ulaşım, tanıtım ve enformasyon, potansiyel bölge planlaması, planlamanın aşamaları, yerel turizm planlaması konuları coğrafi perspektifte ele alınacaktır.

COĞ 644 ŞEHİR BİLGİ SİSTEMLERİ

Son yıllarda eğitimde etkin bir araç olarak kullanılmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri, yaratıcı düşünceyi geliştirmekte ve sorunlara farklı açılarından bakma yeteneğini kazandırmaktadır. Sorgulama sürecinde kullanıcılara yardımcı olan bu araç, sonuca ulaşmada alternatif çözümler ve senaryolar sunmaktadır. Şehir planlama, kentin gelişimine yönelik coğrafi referanslı çok disiplinli bir bilim dalıdır. Şehir planlama eğitimindeki süreç ise; analiz, sentez ve plan aşamalarını içermekte ve bütün bu aşamalarda ve geleceğe yönelik projelerin üretilmesi sırasında haritalar üzerinde çalışılmaktadır. Bu süreçte özellikle analiz aşamasında yer alan fazla sayıdaki verinin değerlendirilmesi ve senteze ulaşılmasında coğrafyacılara büyük rol düşmektedir. Bu dersin amacı, klasik şehir planlama eğitiminin ötesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi bilgi teknolojileri kullanımıyla zenginleştirilmiş bir eğitim sisteminin yararlarını ortaya koymak ve bu konuda öneriler geliştirmektir. Bu kapsamda, ilk olarak, şehir planlama lisans üstü eğitim sürecine kısaca değinilecektir.

COĞ 645 UZAKTAN ALGILAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMI

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda genel değerlendirmeler yapılır. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin birlikte çalıştığı programlar kısaca tanıtılır. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımında uzaktan algılamanın önemi verilir. Örnek uygulamalarla Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak yapılan harita ve analizler karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.

COĞ  646  KENT EKOLOJİSİ

Bu ders kapsamında; kent ortamının tanıtılması, kentsel kaynaklı çevre kirliliği, kentsel su rezervleri, kent iklimi ve hava kirliliği kavramları konusunda bilgiler verilecektir. Bu ders kapsamında ayrıca, kentlerde yaşayan insanların  yaşadıkları ortam, kentsel alanlar, çevre yani kentin ekosistemi tanıtılacaktır.

COĞ 647 TÜRKİYE PALEOCOĞRAFYASI

Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik açıdan zengin bir konuma sahiptir. Bu özelliğin belirtilmesi için Türkiye Paleocoğrafyası Kuvaterner’e kadar genel, Kuvaterner’den günümüze kadar olan dönem ise ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Bu değerlendirmelerde fiziki ortam özelliklerini yansıtan yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsü ayrı ayrı incelenir. Bu konuda Pliyosen, Pleyistosen ve Holosen dönemlerinin özellikleri ayrıntılı olarak açıklanır. Türkiye’de yerleşmenin tarihi konu edilerek Holosen’den günümüze kadar olan Türkiye Paleocoğrafyası incelenir.

 COĞ 648 UZAKTAN ALGILAMA: SAYISAL İŞLEME VE ANALİZLERİ

Sayısal veri işleme ve analizleri uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları verilerine uygulanır. Eldeki verilerin koordinat  ve düzeltmeler yapılır. Analiz metodları yardımıyla tematik haritalar oluşturulur.

COĞ 649 TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİ VE JEOSTRATEJİSİ

Bu derste, Türkiye jeopolitiğinde gözlenen değişikliklerin vurgulanması amaçlanmaktadır. Dünya jeopolitiği, Soğuk Savaş sonrasında önemli ölçüde değişmiştir. Türkiye’nin bulunduğu bölge, bu süreç içerisinde daha da önem kazanmıştır. SSCB nin dağılması, 1991 den sonra  Orta Asya’da Türk Cumhuriyetlerinin kurulması, son dönemlerde Ortadoğu da ki gelişmeler ve değişen dengeler, Türkiye üzerinden batıya açılan petrol ve doğalgaz enerji koridorları dikkate alınırsa Buradan hareketle, Türkiye’nin jeopolitik konumu değişmiştir.

COĞ 651 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ

Türkiye’nin “Avrupa Ekonomik Topluluğu”na ortaklık başvurusundan başlamak üzere, uyum ve katılım süreci; başlangıçtan içinde bulunduğumuz zamana kadar Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri hem Türkiye hem de Avrupa birliği açılarından bakılarak irdelenmektedir. Türkiye’nin ortaklık başvurusu ile Topluluğun ortaklık başvurusunu kabul etmesinin nedenleri ile gerek Türkiye gerekse Topluluk açısından sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte Türkiye – Avrupa Topluluğu(Birliği) ilişkileri ile tarafların bakış açılarında zamana bağlı farklılaşma ve değişiklikler neden ve sonuçlarıyla birlikte global bağlantılar kurularak incelenmektedir. Ayrıca, “gümrük birliği” ve bunun Türkiye ile Avrupa Birliği açısından sonuçları, avantaj ve dezavantajları ele alınmaktadır.

COĞ 697 DOKTORA SEMİNERİ

COĞ 698 DOKTORA SEMİNERİ

COĞ 699 DOKTORA TEZİ

Türkçe