Diller

Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

COĞ 111 COĞRAFYAYA GİRİŞ                                                                    2       0        2

Coğrafyaya nedir, Biliminin, coğrafi düşünüşün metodolojinin anlaşılması ve Dünyada ve Türkiye’de coğrafya öğretimi, Coğrafyanın tanımının kavranması, Coğrafya Biliminin konusu, Coğrafi Yöntem, Coğrafya Öğretimi

 

COĞ 113 BEŞERİ COĞRAFYA'YA GİRİŞ                                                     2       0        2

İnsanın yaşama sahası olan yeryüzünde insanın fiziki çevre ile ilişkileri ve birbirlerine karşılıklı tesirleri, yöreyi meydana getiren ve hayat tarzlarını etkileyen, kültürel davranışlar,  İnsanın yaşadığı çevre ile ilişkilerinin incelenmesi, insanın mekanı nasıl kullandığı ve düzenlediği, çevrenin insan üzerindeki etkisi ile insanın çevre üzerindeki etkisi ve kültür yöresi,

 

COĞ 115 METEOROLOJİ VE KLİMATOLOJİ I                                              2      0       2

Klimatolojinin konusu ve amacı, Klimatoloji ve meteoroloji, Hava durumu ve iklim, Hava küre, Hava sıcaklığı, Sıcaklık etmenleri, İklim öğesi olarak hava sıcaklığı, Hava basıncı ve rüzgârlar.

 

COĞ 117 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ I                                                            2       0       2

Jeomorfolojinin tanımı, Coğrafya içerisindeki yeri, Jeomorfolojideki ekoller, Jeomorfolojinin prensipleri, Araştırma yöntemleri, İfade vasıtaları ve şekilleri, Yerkabuğu ve hareketleri, Dünyanın katmanları (Jeosferler), Jeosferlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, İzostazi, İç kuvvetlere giriş, Epirojenik hareketler, Orojenez.

 

COĞ 119 KARTOĞRAFYA                                                                                2       0       2

Kartoğrafya’nın tanımı, Çalışma prensipleri, Yeryüzünün düzlem üzerinde gösterilmesi, Yeryüzünün küre üzerinde gösterilmesi, Projeksiyon yöntemleri, Projeksiyon çizimleri, Evren, Güneş Sistemi, Dünya, Dünyanın Hareketleri ve Sonuçları incelenmektedir.

 

 

COĞ 121 DOĞAL ORTAM                                                                                   2       0        2

Jeomorfolojinin ana çizgileri, klimatoloji, hidrografya ve biyocoğrafya konularında temel bilgiler, Fiziki Coğrafya derslerinde kullanılan tanım ve terimler, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Biyocoğrafya ve Hidrografya konularına giriş, Yapısal Topografya Şekilleri, Yeraltı suları, Kaynaklar, Akarsular ve Göller, Okyanuslar ve Denizler, temel Klimatolojik terim ve kavramlar.

 

COĞ 123 COĞRAFYA’DA TEKNOLOJİK DONANIMLAR                        2       0        2

Bu derste Coğrafya derslerinde ve coğrafya araştırmalarında kullanılan teknolojik araç ve gereçlerin tanıtımı ve kullanımı, Coğrafya araştırmalarında GPS, Navigasyon, Digital Fotoğraf Makinası, Pusula, Eğim ölçer, Altimetre, Lazer metre vb. değişik aletlerin tanıtımı ve pratikte nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiler verilecektir.

 

YDİ 107 TEMEL İNGILIZCE I                                                                            2       0        2

Tanışma, adını, yaşını ve yaşadığı yeri söyleyebilme ve aynı bilgileri karşıdakinden sorabilme, ayları, günleri ve mevsimleri ifade edebilme, saati sorma ve resmi veya resmi olmayan yolla cevap verebilme; konuşma anında meydana gelen eylemleri olumlu/ olumsuz/ soru cümleleriyle ifade etme, ‘Who, What, Where, When’ gibi soru sözcüklerinin kullanımı; geniş zamanı kullanarak olumlu/ olumsuz/ soru cümleleri kurma, zaman çizelgeleri hakkında konuşma, ‘in/ on/ at’ gibi zaman edatlarının kullanım yerleri; ‘can ve can’t’ yapıları ile yapabildiğimiz veya yapamadığımız eylemlerden bahsetme, kişi zamirleri ve iyelik sıfatlarının kullanımı, gereklilik, yasak veya gerekliliğin ortadan kalkması durumlarını ‘must/ mustn’t/ don’t-doesn’t have to’ gibi yapılarla dile getirme; ‘have got/ has got’ yapılarını kullanarak sahiplik ifade etme, ‘How much…? ve How many…?’ soru kalıplarını kullanarak miktar ve adet sorma, ‘a lot of/ much/ many’ miktar belirleyicilerini kullanarak cevap verme.

 

TRD 109 TÜRK DİLİ I                                                                                          2       0        2

Türk Dili, Dil Nedir; Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi, Dillerin Doğuşu, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Gelişimi, Tarihi Dönemleri: Eski Türkçe Dönemi, Orta ve Yeni Türkçe Dönemleri; Türk Yazı Dilleri. Dilbilgisi ve Bölümleri: Ses Bilgisi, Ses Olayları, Türkçenin Ses Özellikleri; Hece Bilgisi, Vurgu ve Tonlama, Kelime Kök ve Ekleri, İsim Çekim Ekleri: Hal, İyelik Ekleri, Fiil Çekim Ekleri, Eylem (Fiil) Çatıları; Bildirme ve Tasarlama Kipleri, Fiilimsiler, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

II. YARIYIL

COĞ 116 EKONOMİK COĞRAFYAYA GİRİŞ                                                              2       0        2

Bu derste; ekonomik coğrafya ve ekonomik faaliyetlerin tanımı, tasnifi, tarihi süreçte ekonomik aktivitelerin seyri ve dönemsel özellikleri, ekonomik faaliyetlerin çeşitlerine göre mekânsal ve sosyal etkileri, ekonomik küreselleşme ve kalkınma konuları ele alınacaktır.

 

COĞ 118 METEOROLOJİ VE KLİMATOLOJİ- II                                    2       0        2

Hava nemliliği ve yağışlar, Atmosferdeki su buharı, Hava kütleleri ve hava tipleri, cepheler, orta enlem siklonları, tropikal siklonlar, hortumlar, orajlar, hava kütleleri ve iklimler.

 

COĞ 120 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ -II                                                         2       0        2

Orojenezle ilgili teoriler, Levha Tektoniği, Yerkabuğundaki kırıklı yapılar ve faylar, Depremler, Volkanizma, Dış kuvvetlere giriş, Zaman faktörü ve jeolojik devirler.

 

COĞ 122 HARİTA BİLGİSİ                                                                             2       0        2

Haritanın tanımı, Coğrafya ‘da ve diğer bazı bilimlerdeki önemi, harita çeşitleri, haritalarda ölçek, mesafe, alan ölçümleri, haritalarda itibari işaretler, haritaların büyütülmesi-küçültülmesi haritalarda röliefin gösterilmesi, harita üzerinde bir noktanın koordinatlarının tespiti ve profil çizimleri ve ayrıca Fiziki ve beşeri ortamın topoğrafya haritaları üzerine yansıması ele alınmaktadır.

 

COĞ 124 TÜRKİYE COĞRAFYASINA GİRİŞ                                                2       0        2

Türkiye'nin konumu, boyutları, Coğrafi mevki ve yeri, sınırları, Jeopolitik ve Jeostratejik durumu, ana çizgileriyle nüfus ve yerleşme özellikleri, yeryüzü şekilleri, iklimi, hidrografyası, toprakları ve doğal bitki örtüsü ele alınmaktadır.

 

COĞ 126 TAŞLAR BİLGİSİ                                                                            2       0        2

Yerkabuğunu teşkil eden kayaçların oluşumları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, Kayaçları oluşturan mineraller, Oluşumları göre kayaç gurupları, Mağmatizma ve mağmatik kayaçlar, Tortulanma ve tortul kayaçlar, Metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, pratik olarak kayaçları tanıyabilme,

 

COĞ 128 COĞRAFYA’DA BILGİSAYAR KULLANIMI                              2       0        2

Bilgisayar teknolojisinin görsel elemanları, uygulama ve prezentasyon tekniklerinden faydalanarak yeni uygulamalar geliştirme, bilgisayar ortamından faydalanarak grafik tabanlı programlarla temel görsel araçları oluşturabilmek, elektronik tablolama ve istatiksel verileri analiz edebilecek programları tanıtmak, internet ortamında coğrafi veri tabanlarına ve veri kaynaklarına en kolay ve en hızlı şekilde ulaşabilme.

 

YDİ 108 TEMEL İNGİLİZCE I                                                                            2       0        2

‘There is…, there are…’ yapılarıyla olumlu/ olumsuz ve soru cümleleri kurma, ‘a lot of/ some/ a little/ a few’ gibi miktar belirleyicileri sayılabilen çoğul ve sayılamayan isimlerle kullanma; ‘on/ under/ below’ gibi yer edatlarını kullanma, ‘let’s/ shall we…’ gibi yapılarla öneri cümleleri kurma, ‘can/ could you…?’ yapılarıyla yardım isteme ve ricada bulunma, would like kalıbını kullanarak tercihlerden bahsetme; ‘how often…?’ Soru kalıbıyla sıklık sorma ve ‘never/ rarely/ usually’ gibi sıklık zarflarını kullanarak cevap verme; düzenli ve düzensiz fiillerle geçmiş zamanda olumlu-olumsuz-soru cümleleri kurma, ‘why…?’ soru sözcüğünü kullanarak sebep sorma ve ‘because…’ bağlacıyla sebep belirtme; sıfat ve zarfların eşitlik, üstünlük ve en üstünlük ifade eden yapılarını kullanma.

 

TRD 110 TÜRK DİLİ II                                                                                         2       0        2

Türk Dili, Kelime Türleri, Cümle Bilgisi ve Cümlenin Ögeleri, Yapılarına Göre Cümleler, Anlam, Yüklemin Yeri ve Yüklemin Türüne Göre Cümleler, Kompozisyon Tanımı ve Özellikleri, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Özellikleri: Eleştiri, Rapor, Tutanak, Tiyatro, Sözlü Anlatım Türleri ve Özellikleri: Konferans, Açık Oturum, Panel, Söylev, Konuşma ve Konuşma İlkeleri.

III. YARIYIL

COG 201 NÜFUS COĞRAFYASI- I                                                                                        2       0        2

Nüfus, Nüfus Coğrafyası, Nüfus Sayımları ve özellikleri ile tipleri, Dünyada nüfus sayımları, ülkemizde nüfus sayımları, Nüfus Büyümesi, Nüfus Artış Hızı, Nüfus Artış Oranı, Demografi, Nüfus Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu, Aritmetik Nüfus Yoğunluğu, Tarımsal Nüfus Yoğunluğu, Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu, Nüfus Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğuna etki eden faktörler,

 

COĞ 205   FLUVİYAL JEOMORFOLOJİ                                                       2       0        2

Fluviyal topografya, Akarsular ve ilgili terimler, Akarsuların gördüğü işler (Aşındırma, Taşıma, Biriktirme), Akarsu aşındırması ve Akarsu Aşınım Şekilleri (Vadiler ve boğazlar, Aşınım yüzeyi ve peneplenler vd.), Akarsu Birikim Şekilleri  (Birikinti koni ve yelpazeleri, Taşkın ovaları, Akarsu sekileri, Deltalar vd.). 

 

COĞ 209 CBS’ye GİRİŞ                                                                                         2       0        2

CBS teknolojileri temelleri, CBS’nin fiziksel ve işlevsel bileşenleri, Coğrafi Koordinat Sistemleri ve Harita projeksiyonları kavramı temeline giriş. Veri yönetimi ve mekansal veri modellerinin (vektör ve hücresel) açıklanması. Grafik ve öznitelik verinin bütünleşik analiz teknikleri ve kavramları Mekansal modelleme kavramına giriş.

 

COĞ 213 TARIM COĞRAFYASI                                                                    2       0        2

Ekonomik Coğrafya'da uygulanan yeni yöntemler ve bu yönde ortaya çıkan Ekonomik Coğrafya ile ilgili temel kavramlar, Dünya tarım ekonomisi, kültür bitkilerinin yetişme şartları, Dünya tarım ekonomisi çerçevesinde büyük tarım bölgeleri ve önemli tarım ürünleri,  Tarım ürünlerinin ve hayvancılık faaliyetlerinin coğrafi dağılışları, önemleri ve ticaretleri,

 

COĞ 217 YERLEŞME COĞRAFYASI                                                               2       0        2

 Yerleşme kavramı, kır ve şehir yerleşmelerinin ayrımı, sürekli ve dönemlik yerleşmeler, sık gevşek ve yoğun yerleşme kavramları, yerleşmenin sınırları, yerleşmeleri etkileyen faktörler, yerleşme tarzları,

 

COĞ 235 TOPRAK COĞRAFYASI                                                                    2       0        2

Toprağın oluşumu, Türkiye’yi de etkileyen Küresel iklim özelliklerinin anlaşılması, Toprak oluşumunum oluşumunda etkili olan faktörler ve süreçleri,
Toprak sınıfları ve toprak sınıflarının ayrımı.

 

COĞ 237 AVRUPA COĞRAFYASI                                                                     2       0        2

Avrupa'nın konumu, sınırları, fiziki bünyesi, yeryüzü şekilleri, denizler, kıyılar, Avrupa'nın iklimi, iklim bölgeleri, Avrupa'nın akarsuları, doğal bitki örtüsü, Avrupa'nın Beşeri ve İktisadi coğrafyası, Avrupa'nın nüfusu, ırklar, milletler ve devletler, İnsanların Avrupa'ya yerleşmeleri, Avrupa'nın siyasi bünyesine bir bakış.

 

COĞ 239 HARİTA OKUMA YÖNTEMLERİ                                                    2       0        2

Haritanın tanımı, hazırlanma yöntemleri ve harita çeşitleri, Harita yapımı ve amaca uygun kullanılması konularında gerekli becerilerin kazandırılması, Harita üzerinde çeşitli yöntem ve tekniklerin uygulanmasına yönelik çalışmalar, Farklı topografyalara ait farklı ölçekli haritalar üzerinden yer şekillerini anlamaya yönelik uygulamalar, Sayısal haritaların kullanılması, Haritalar üzerinden kesit ve blokdiyagramların çıkarılması,

 

YDİ 207 TEMEL İNGİLİZCE II                                                                          2       0        2

‘Be going to’ kalıbını kullanarak geleceğe yönelik planlarımızı ve kuvvetli tahminlerimizi ifade etme, fiillerden elde edilen sıfatların kullanımı; present perfect tense ile yakın geçmişi ifade etme, ‘just/ yet/already/ever/never/for/since’ yapılarını cümle içinde kullanma; ‘enough ve too’ yapılarını kullanarak yeterlilik veya aşırılık ifade etme; ‘when, while’ bağlaçlarıyla beraber geçmiş zamanda kısa ve uzun eylemleri ifade etme; ‘will’ ile beraber anlık kararlarımızı ve geleceğe yönelik yaptığımız tahminleri ifade etme, kesinlik derecelerini cümle içinde kullanma.

 

AİT 209 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I                                2       0        2

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş süreci.

 

SEÇMELİ DERSLER:

 

COĞ 229 SEDİMANTOLOJİ                                                                               2       0        2

Bu derste; Sedimantolojinin önemi, Sedimanter süreçler (Aşınma, taşınma, birikme ve diyajenez), Sedimanter yapılar (Organik ve Organik olmayan yapılar), Sedimanter ortam ve fasiyes tipleri (Akarsu, Göl,Çöl, Buzul, Geçiş ve Denizel ortamlar), Fosil ve Fliş konuları değerlendirilmektedir.

 

 

COG 231 BÖLGESEL COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ                                2       0        2

Bölgesel coğrafyanın tarihçesi, başlıca kavramlar, Amerikan, Alman, İngiliz ve Fransız Bölgesel coğrafya yaklaşımları, bölge kavramı, bölge tesbiti ve sınırlamanın esasları, işlevsel ve şekilsel bölgeler, bölge, bölüm, yöre ve çevre kavramları bunların belirlenmesi özellikleri.

 

COĞ 233 PAZARLAMA COĞRAFYASI                                                           2       0        2

Pazarlama Kavramı ve Tanımı, Pazarlamanın başlıca elemanları, Ticari Merkezler Arasındaki Hiyerarşi Pazar Alanları Ticari Dokular Pazarlama Sistemleri ve Bölgeler Ticaret Ağları ve Ticari Bölgeleri, Ticaret yapıları, ticaret çeşitleri, ticarete etki eden faktörler, dünya ticaret sistemleri ve teorileri, şehirsel dokuda ticaret alanları ve yerleşme seçimi, şehirsel konum ve dokunun ticarete olan etkisi, coğrafya üzerinde yaşayan insanın ticari aktivitelerinin Pazar tanımı içerisindeki farklılıkları.

 

COĞ 241 OSMANLI TÜRKÇESİ I                                                                      2       0        2

Osmanlı alfabesi, yazımı, yazma teknikleri, okunması, günümüzde kullanılan Osmanlıca kelimeler, örnek matbaa baskısı metinleri okumalar, el yazmaları inceleme,

 

COĞ 243 COĞRAFYA TARİHİ                                                                           2       0        2

Coğrafya biliminin ilkçağ’da ortaçağ’da, yeniçağ’da ve yakınçağ’da gösterdiği gelişmeler, tarih boyunca coğrafya bilimine önemli katkı sağlamış bilim adamları ve etkinlikleri, coğrafi düşüncenin ve coğrafya araştırmalarının gösterdiği ana aşamalar ve coğrafi düşüncedeki değişmeler, Coğrafya biliminin tarihçesi ve Coğrafya biliminin gelişmesi, Coğrafya biliminin ortaya çıkmasında çalışmalarıyla katkı sağlamış bilim adamları ve bunların eserleri çağlar ve çeşitli evreler şeklinde kronolojik olarak incelenecektir.

 

COĞ 245 COĞRAFYA FELSEFESİ                                                                   2       0        2

Coğrafya ile ilgili temel kavramlar ve coğrafi düşünce sisteminin gelişimi, önemi, coğrafi düşüncenin çeşitli bilimsel ve felsefi düşüncelerle karşılaştırılması, coğrafya biliminin; tanımı ve konusu, öncül kavramları ve terimleri, coğrafi düşüncenin gelişim aşamaları, düşünce sistematiği, Temel bilimsel düşünceler ile felsefi akımların coğrafyaya yansımaları, çeşitli bilimsel akımlar ve felsefi düşünceler ile insanın yaşadığı çevreyle ilişkileri,

 

COĞ 247 TIBBİ COĞRAFYA                                                                              2       0        2

Doğal ortam ve insan etkileşimi doğrultusunda mekânda meydana gelen hastalıkların yeryüzündeki dağılışını ve ortaya çıkma nedenleri, hastalıkların litoloji ile olan ilişkileri, iklimle olan ilişkileri, toprakla olan ilişkileri, bitki örtüsüyle olan ilişkileri, etkiledikleri nüfus, yürütülen sağlık hizmetleri, sağlıklı ve özürlü bireylerin iş gücüne etkisi ele alınmaktadır. Coğrafi faktörlerin hastalıklarla ilişkisi ve bu hastalıkların coğrafi dağılışları,

 

COĞ 249 AVRUPA BİRLİĞİ                                                                               2       0        2

Avrupa birliği, kuruluşu, amacı, sınırları, birliğe üye yirmi yedi ülke ve onların Avrupa kıtasındaki ve Avrupa kıtası dışındaki topraklarının coğrafi özellikleri, Avrupa Birliği’nin kısa tarihçesi, dini, kültürel, sosyal, fiziki ve doğal yapısı, Birlik ülkelerinin ortak özellikleri başlıca problemleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin ortak problemleri ve birliğin mevcut durumu, Birlik ülkelerinin ortak doğal coğrafya özellikleri, ortak din, dil, kültür özellikleri ile ortak beşeri coğrafya özellikleri, kentleşme ve sanayileşme süreçleri, ana aktörler olan Almanya –Birleşik Krallık-Fransa -İtalya gibi ülkeler ile önemli aktörler olan Hollanda, İsveç, Danimarka, Belçika, Avusturya gibi gelişkin ekonomiler ve bunların etki alanlarına giren diğer eski doğu bloku ve balkan ülkeleri olan günümüzdeki zayıf halka ekonomileri Avrupa Birliği Ülkelerindeki konumları, Ayrıca birliğin göç, göçmen politikaları ve dünyada değişen siyasetin ve jeopolitiğin içerisindeki önemi ve rolleri,

 

COĞ 251 İLETİŞİM BİLİMLER                                                                         2       0        2

İletişim biliminin içeriği, kapsamı ve temel kavramları, iletişimin tarihsel gelişimi, kitle iletişim araçları ve kitle iletişiminin toplumsal işlevleri, yeni iletişim medyaları, sosyal medya ve kültürel etkileri

COĞ 253 BİLİM TARİHİ                                                                          2       0        2

Geçmişten günümüze bilimin tarihi, gelişimi, Bilimin ne olduğu, bakış açısı, Tarih boyunca uygarlıklar bağlamında bilimin gelişimi, etkileyen faktör, Bilim ve bilim tarihinin uygarlıklar bağlamındaki tarihsel gelişimi,

IV. YARIYIL

COĞ 206 KARST JEOMORFOLOJİSİ                                                              2       0        2

Karst jeomorfolojisi ile ilgili genel özellikler, karstlaşma süreci, karst jeomorfolojisi üzerinde etkili olan faktörler, mağarabilim (speleoloji), karstik taban seviyesi ve karstik sahalarda jeomorfolojik gelişim, Karst topografyası, erime ve eriyebilen kayaçlar, karstlaşma üzerinde etkili olan faktörler, karstik  (karstik yüzey şekilleri, yer altı drenajına bağlı oluşan şekilleri) aşınım ve birikim şekilleri ile Karst topoğrafyasında jeomorfolojik gelişim ele alınmaktadır.

 

COG 226 NÜFUS COGRAFYASI- II                                                                   2       0        2

Nüfus Teorileri: Roma, Yunan, İslam Dünyası, Malthus, İbn Haldun, Boserup, Merkantilist, Fizyokrat, Büyümenin Sınırları, Demografik Geçiş teorileri. Nüfusun yaş yapısı, ekonomik, fizyolojik bölümleme, nüfus problemleri, nüfusun bölümlenmesi ve gösterimi, nüfus piramitleri ve yorumlanması, göçler: sebepleri, etkileri ve sonuçları, iç göçler, dış göçler, kısa ve uzun süreli göçler, geçici ve daimi göçler, istege bağlı ve zorunlu göçler, bireysel ve kitlesel göçler, mülteciler problemi, göçlerin dünya nüfusuna olumlu yada olumsuz etkileri, göçlerin ülke açısından özellikleri.

 

COĞ 236 CBS VE UZAKTAN ALGILAMA                                                       2       0        2

CBS’de veri çeşitleri, veri yönetimi tabanı ve veri yönetimi tasarımı, grafik ve grafik olmayan verilerin CBS’ye aktarılması işlemleri, CBS ile veri dosyası açma, sayısallaştırma gibi uygulamalar ve analizler, Uzaktan algılama (UA) ile ilgili temel kavramlar, Bir UA proğramı yardımı ile basit görüntü sınıflandırmaları,

 

COĞ 238 MADENCİLİK VE BALIKÇILIK                                                      2       0        2

Ekonomik faaliyetlerin coğrafi nedenlerle ilişkisi, madencilik, balıkçılık (sulardan yararlanma) ve ormancılık, ekonomik faaliyetlerin coğrafi dağılışları ile ilgili konular ele alınmaktadır.

 

COĞ 240 KONUT COĞRAFYASI                                                                       2       0        2

Meskenler, meskenlerin bulunuşuna, şekline, yapı malzemesine, planlarına etki eden faktörler, ilkel meskenler, konut yapı malzemeleri, taş, kerpiç, ahşap, karma malzemeli ve teknolojik malzemeden yapılmış meskenler, bunların yeryüzünde dağılışları, Ülkemizdeki başlıca kırsal yerleşmeler ve özellikleri, dağılışları, problemleri.

 

COĞ 242 ASYA COĞRAFYASI                                                                          2       0        2

Öncelikle Asya'nın Coğrafi yeri, sınırları, jeopolitik değeri, Asya'nın fiziki coğrafyası, yüzey şekillerinin ana çizgileri, iklimi, bitki örtüsü ve hidroğrafyası, Asya'da nüfus ile ilgili konular, İnsanların Asya'ya yerleşmeleri, Asya'nın nüfusu, Asya'da ırklar ve yüce medeniyetler, Asya'da ziraat, hayvancılık, balıkçılık, enerji kaynakları ve madenler, Asya'da endüstri, ulaşım ve ticaret ele alınmaktadır.

 

COĞ 244 COGRAFİ METODOLOJİ                                                                  2       0        2

Coğrafyada veri toplama teknikleri, arazi çalışma yöntemleri, verilerin tez yazımı amacıyla değerlendirilmeleri, basılı olan ve olmayan kaynaklar, tesbiti ve yararlanma, tez, rapor, proje vb. de bunlardan faydalanma, alıntı yapma teknikleri, tez, rapor, proje vb yazımında dikkat edilmesi gerekenler.

 

COĞ 246 DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ                    2       0        2

Türkiye Coğrafi Bölgelerine giriş, bölge, bölüm, yöre kavramları, birinci coğrafya kongresi, Coğrafi bölgelerin tasnifi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki örtüsü, toprak, su ve iklim özellikleri, nüfus, yerleşme, tarımsal etkinlikler hayvancılık, sanayi, madencilik konuları bölge ve yöre bütününde işlenmektedir.

 

YDİ 208 TEMEL İNGİLİZCE II                                                                          2       0        2

‘If’ bağlacını kullanarak genel geçer doğruları, geleceğe yönelik plan ve tahminleri, konuşma anına ait gerçek dışı olayları ve geçmişte kalan olaylarla ilgili kurduğumuz koşul cümle yapılarını kullanma; düz cümlelerin, soru cümlelerinin, rica ve emir cümlelerinin dolaylı anlatım yoluyla kullanımını öğrenme; geniş, gelecek ve geçmiş zamanlar ile ilgili olumlu, olumsuz ve soru yapılarında edilgen cümleler kurma; ‘that, who, which’ ile ilgi tümcelerinin kullanımı.

 

AİT 210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II                              2       0        2

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları.  Cumhuriyetin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaklaşımları yapılanması.

 

SEÇMELİ DERSLER:

 

COĞ 248 GÖÇ COĞRAFYASI                                                                            2       0        2

Göç, Göçün nedenleri olan Siyasi, Sosyal, Ekonomik, Doğal faktörler, Yapıldığı yere göre göçler, İç göç, nedenleri ve sonuçları,  Dış Göç, İltica, Mübadele, Beyin göçü, Gönüllü göç, İşçi göçü, Dış göçlerin sonuçları, Yapıldığı süreye göre göçler: Sürekli göçler, Geçici göçler; İsteğe göre göçler: Zorunlu, Gönüllü göç, şeklinde ele alınmaktadır. Ayrıca Türkiye’de Göçler, İç ve Dış göç, Sürekli, Mevsimlik göçler, göçlerin sebepleri, Büyük göçler:  Türklerin Orta Asya’dan Göçü, Kavimler göçü, Yeni Dünyaya olan göçler, Mübadele göçleri; Göçün Mekânsal Etkileri, Göç veren yerlerdeki Coğrafi görünüm, Göç alan yerlerdeki Coğrafi Görünümler işlenmektedir.

 

COĞ 250 KURAK VE YARIKURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİ     2       0        2

Kurak ve yarı kurak bölgeleri özellikleri, sınıflandırılması, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki şekillendirici faktör ve süreçleri, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki aşınım ve birikim şekilleri, Dünyadaki Çöller ve oluşum nedenleri ile bu alanlarda görülen şekiller işlenmektedir. 

 

COĞ 252 BALKAN ÜLKELERİ                                                                          2       0        2

Balkan coğrafyasında yaşayan halklar, farklılıkları, farklı İmparatorluk ve güç dönemlerindeki kültürel dönüşüm ve gelişim süreçleri, ortaya çıkış ve şekillenmeleri, millet haline gelişler ve sonrasındaki etnik ve dini tabanlı uzlaşmazlıklar, göç, ve mübadeleler Balkanların coğrafi elemanlarının genel fiziki ve beşeri özellikleri, her ülkedeki farklı etnik, kültürel, doğal ve jeopolitik ve jeostratejik dengeler, Bölgedeki istikrarlı ve istikrarsız, dinamik ve durağan ekonomiler, sanayi, ticaret, turizm ve tarım-hayvancılık-ormancılık gibi başlıca sektörel yapılar ele alınacaktır.

 

COĞ 254 OSMANLI TÜRKÇESİ  II                                                                   2       0        2

Osmanlı Türkçesinin genel yapısı, Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma, Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri, Osmanlı Türkçesinin yazım kuralları ve metin çalışmaları, el yazma eserlerin okunması, tahrir defterlerinin incelenmesi,

 

COĞ 256 BİYOCOĞRAFYA                                                                                2       0        2

Bitki Coğrafyası, Hayvan Coğrafyası,  Karasal Biyocoğrafya ve  Denizsel Biyocoğrafyayı, Canlıların yeryüzünde  var oldukları yerleri bu yerlerin özelliklerini var oluşlarının nedenlerini ve bu yerlerin oluşum nedenlerini birbirlerine benzer olup olmamaları durumlarını ve bu yerlerin sınırlarını ele alır.  Ayrıca bitkilerin bugünkü dağılışında paleocoğrafik faktörler, bitkilerin su hayatından kara hayatına geçişi, dünyanın belli başlı flora bölgeleri, fitocoğrafi bölgeleri, anadolu diyagenali, endemizm ve endemik türler, relikt bitkileri ele almaktadır.

 

COĞ 258 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ                                                     2       0        2

Güneydoğu Asya: Asya kıtasıyla Okyanusya kıtası arasında bulunan bölgeye karşılık gelmektedir. Brunei, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar (Birmanya), Singapur, Tayland, Vietnam ülkeleri. Bu ülkelerin Bölgesel coğrafya metotları kapsamında ele alarak incelenecektir.

 

COĞ 260 KÜLTÜR COĞRAFYASI                                                                     2       0        2

Kültürün genel tanımı, Coğrafya içerisinde kültürün mekan üzerindeki etkileri ve mekanın kültür üzerine etkileri, Kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel bütünleşme, kültürel peyzaj, kültürel coğrafi geçmiş, kültür bölgeleri ve kültürel farklılıklar, Jeo-kültür, Ortak Kültür, Kültürel süreç yer yer tarihi coğrafya, yer yer ise etnografik farklılıkların kültürel coğrafya ile etkileşimi, insanın mekan ile, mekanın insan ile etkileşimi yanında insan-insan etkileşimi ve kültürel farklılıklar, benzerlikler, kültür oluşumunda din, dil, ırk ve ortak tarih sebepleri yanında ayırıcı sebepler ve fiziki izolasyon gibi elemanların rolü analiz edilecektir.

 

COĞ 262 MEKÂNSAL ALGILAMA                                                                  2       0        2

Coğrafya çalışmalarda yeryüzü şekillerinin incelenmesi, doğal afetler, yapısal jeoloji ve özellikle doğal kaynakların incelenmesi, Hidrojeoloji, botanik, tarım ve meteoroloji gibi alanlarında etkili şekilde kullanılmaktadır.

 

COĞ 264 SİYASET BİLİMİ                                                                                  2       0        2

Siyaset nadir? Siyaset biliminin temel kavramları, Ulus, Devlet ve Hükümet kavramları, Ulus devlet kavramı,  Siyasal Kültür ve Siyasal Toplumsallaşma, Demokratik, totaliter ve otoriter rejimler, Üniter ve Federal Sistemler, Siyasi ideolojiler,  Anayasa kavramı. Parlamenter sistemler, Başkanlık sistemi, Elitler, siyasal davranış ve siyasal katılma, kamuoyu, demokrasi, siyasal gelişme ve modernleşme, Küresel Politikanın Dinamikleri, Uluslararası politikanın Aktörleri, Uluslararası ve Ulus üstü Organizasyonlar ele alınacaktır.

 

COĞ 266 JEOPOLİTİK                                                                                        2       0        2

Jeopolitik bilimi, Siyasi coğrafya; yeryüzü şekilleri, demografya, sosyo-kültürel ve ekonomik durum, siyasi sınırlar, coğrafi konum, saha, yer yüzü şekilleri, iklim özellikleri, hidrografya gibi bir çok unsur ele alınacaktır.  Derste farklılık gösteren yeryüzünün Jeopolitik ve Siyasi coğrafya kavramları örneklendirilerek işlenecektir.

V. YARIYIL

COĞ 301 BİTKİ COĞRAFYASI                                                                      2       0        2

Yeryüzündeki büyük flora bölgeleri ve vejetasyon formasyonları ile bunları dağılışı ve tepkileri incelemektedir. Bitki formasyonlarının iklim, toprak ve morfoloji ile olan ilişkileri açıklanarak bitki haritalarının hazırlanış yöntemleri öğretilmektedir. Bitkilerin yaşama ortamları, toprak gibi doğal özellikleri ile bitki-hayvan, bitki-bitki, bitki-insan ilişkileri incelenir.

 

COĞ 303 EGE VE MARMARA BÖLGELERİ                                                   2       0        2

Marmara ve Ege Bölgelerinin yeri, sınırları, yüzey şekilleri, bitki örtüsü, toprak, su ve iklim özellikleri incelenmekte, nüfus, yerleşme, tarımsal etkinlikler, hayvancılık, sanayi, madencilik konuları, bölge altbölge ve yöre bütünüyle işlenmektedir.

 

COĞ 305   YAPISAL JEOMORFOLOJİ                                                          2       0        2

Yer şekillerinin oluşumunda yapının etkisi, Litolojik ve Tektonik yapı (Özellikler), Çeşitli tipteki yapılar üzerinde fluviyal topografyanın gelişmesi, Yatay yapı, Monoklinal yapı, Kıvrımlı yapı, Dom yapısı, Faylı yapı, Şaryajlı yapı, Diskordant örtülü yapı, Volkanik yapı.

 

COĞ 309 ENERJİ KAYNAKLARI                                                                      2       0        2

Bu derste Enerji kaynağı nedir, türleri nelerdir, yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, su, rüzgar, jeotermal vb. yenilenemez enerji kaynakları: kömür, petrol, nükleer gibi klasik enerji kaynaklarının yeryüzündeki dağılışı ve kullanım alanları incelenmektedir.

 

COĞ 323   VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ                                                        2       0        2

Volkan topografyasının morfolojik özellikleri, Volkanların sınıflandırılması ve volkanik şekiller, Lav volkanları, Karışık volkanlar, Eksplosif volkanlar, Kaldera ve Sommalar, Volkanik domlar, Lav akıntıları ve lav örtüleri, Lav tüpleri, Psödovolkanik şekiller.   

 

COĞ 327 TURİZM COĞRAFYASI                                                                     2       0        2 

Bu derste, Turizmin coğrafya içindeki yeri, turizm aktivitelerinin başlangıcı ve tarihi süreç, turizm faaliyetlerinde rol oynayan doğal ve beşeri faktörler, turizm tipleri ve aktivite çeşitleri, Turizmde talebi karşılayan faktörler (Çekicilikler, ulaşım, konaklama, altyapı ve hizmetler), turizmin ölçümlenmesi, turizmde organizasyon, turizmin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri, destinasyonların gerçekleştirildiği başlıca turizm alanları, turistik yer seçiminde kaynakların değerlendirilmesi, turizmde planlama, kıtalara ve ülkelere göre turizmin dağılışı ve turizmde dikkat çeken örnek ülkelerin incelenmesi.

 

COĞ 335 AMERİKA COĞRAFYASI                                                                 2       0        2

Bu derste Amerika hakkında önceden genel coğrafi bilgiler verilmekte ve bunun arkasından Amerika kıtasında mevcut ülkelerin jeoljisi, jeomorfolojisi, hidroğrafyası, toprak yapısı, bitki coğrafyası, nüfus, yerleşme, ekonomi vb coğrafi özellikleriyle ülkeler ele alınacaktır.

 

COĞ 337 ŞEHİR COĞRAFYASI                                                                        2       0        2

Şehir-toplum arasındaki ilişkinin coğrafi boyutlarının anlaşılması.

 

COĞ 339 COĞRAFİ İSTATİSTİK                                                                     2       0        2

İstatistik nedir? ve Neden istatistiğe ihtiyacımız var? Bilginin Sınıflandırılması ve Frekans Dağılımı, ortalama ve dağılma ölçüleri, temel ihtimal teorileri ve dağılımları, örnekleme ve örnekleme dağılımları, hipotez testleri, varyans analizi, regresyon analizleri ile zaman serisi analizleri. Coğrafi örneklerden hareketle temel istatistik bilgilerinin verilmesi, Coğrafya ile ilgili İstatistiksel değerlendirmelerinin nasıl olacağının örneklerden hareketle açıklanması, elde edilen sayısal analiz sonuçlarının bir Coğrafyacı olarak nasıl yorumlanacağını örneklerle ele alınması,

 

SEÇMELİ DERSLER:

 

COĞ 331   FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ                   2       0        2

Fiziki Coğrafya araştırmalarında kullanılan materyal ve sağlanması, uygulanan yöntem, planın oluşturulması, Arazi çalışmaları, Araştırmalarda varılan sonuçların değerlendirilmesi, Fiziki Coğrafya Tezi ve yazım teknikleri.

 

COĞ 341 KIRSAL PLANLAMA                                                                       2       0        2

Bu derste bölgeler arasındaki kırsal farklılıkları ve dengesizliklerin ortaya çıkış nedenleri, tarihsel kökenleri, sosyo-ekonomik farklılıkların kalkınmayı etkileme süreci, kırsal ve kalkınmada mekân boyutunun etkisi, coğrafi çevre ve kamusal faaliyet sonucu ortaya çıkan farklı ekonomiler, kır-kent dengesinin bozulması, kırsal dengesizliklerin ortadan kaldırılması için kalkınma planların hazırlanma süreçleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede ekonomik coğrafya, kırsal/kentsel gelişme ve kırsal kalkınma alanında ortaya çıkan yeni fikirleri, kuramları, kavramları, politikaları ve yaklaşımları, hem teorik olarak hem de Türkiye örneğinde ampirik çalışmalar yoluyla incelemektir.    

 

COĞ 343 COĞRAFİ TURİZM REHBERLİĞİ                                                2       0        2

Coğrafi Turizm rehberliği üzerine genel bilgiler, Coğrafi turizm rehberliği açısından ülkemizin başlıca turizm alanları, Coğrafi turizm açısından ülkemizde turizmin gelişmesi ve planlama

 

COĞ 345 ŞEHİR İÇİ ARAZİ KULLANIMI                                                      2       0        2

Şehirsel arazi kullanımı, hali hazır durumun belirlenmesi, mekânsal farklılıkların ortaya konulması, arazi kullanım şekilleri, fonksiyonel özellikleri, çevresel ilişkileri, değerlendirilmesi, arazi kullanımı ve çevresel ilişkiler ile şehirsel fonksiyonlar arasındaki coğrafi ilişkiler verilmeye çalışılacaktır.

 

COĞ 347 SULAK ALANLAR                                                                              2       0        2

Dünyada ve Türkiye deki sulak alanları ve sulak alanlara ilişkin sorunlar. Sulak alanların tanımı, oluşumu, fonksiyonları, kavramlar, işlev ve değerleri, çevre koruma açısından önemleri Sulak alanların yönetimleri ve sürdürebilirliği, sulak alan bitki türleri, sulak alan koruma bölgesi ve özellikleri.

 

COĞ 349 KIR YERLEŞMELERİ                                                            2       0        2

Türkiye’deki kırsal yerleşme tiplerinin dağılışı, doğal ve beşeri özellikleri. Yerleşme İle Doğal ve Beşeri Çevre Arasındaki İlişkilerin Analizi, Türkiye’de Mekansal Gelişmede Meskenlerin Rolü Ortam-İnsan İlişkisinde İnsanın Özne Olarak Etkisinin Anlaşılması Türkiye’de Farklı Konut tipleri ve Coğrafi Özelliklerinin Öğrenilmesi, kırsal yerleşme türleri.

 

COĞ 351 KENT JEOMORFOLOJİSİ                                                                2       0        2

Kentlerin kuruluş ve gelişmesi üzerinde etkili olan faktörler, Kentlerin kuruluş ve gelişmesinde Jeomorfolojinin rolü, Kent morfoloji ve kenti oluşturan unsurlar, Kent ve bölge planlamasında Jeomorfolojinin önemi, tarihi süreçte kentlerin gelişmeleri ve kentsel yerleşme biçimi ile morfoloji arasındaki ilişkiler, toplumsal ve ekonomik gelişme ile küreslleşmenin kentleşmeye etkisi, Kentleşmenin jeomorfolojik birimler üzerinde oluşturduğu morfolojik değişim ve bu değişimin etkileri,

 

COĞ 353 BUZUL JEOMORFOLOJİSİ                                                            2       0        2

Glasiyal Jeomorfolojiye Giriş, Buzul ve Glasiye Buzunun Oluşumu, Buzul Tipleri, Dünya Üzerindeki Buzulların Dağılışı , Buzul Aşındırması ve Aşınıma Bağlı Oluşan Şekiller,  Buzul Biriktirmesi ve Birikime Bağlı Oluşan Şekiller,

 

COĞ 355 DEMOGRAFYA                                                                                   2       0        2

Demografi, insan nüfusunun büyüklüğü, niteliği ve mekânsal dağılımı ile; doğum, ölüm, evlenme, göç ve sosyal hareketlilik (sosyal statü değişikliği) süreçlerinin işlemesi sonucu zaman içinde büyüklük, nitelik ve mekansal dağılım açılarından ortaya çıkacak değişikliklerin mekânsal ve niceliksel olarak incelenmesidir. Demografya nüfusun 4 temel bileşeni olan; nüfusun büyüklüğü, hareketleri, dağılışı ve sosyo-ekonomik niteliklerini ele alarak incelemektedir.

 

COĞ 357 ARAZİ KULLANIM PLANLANMASI                                            2       0        2

Sürekli artan nüfusun artan gereksinimlerini, Sınırlı doğal kaynaklar ile nasıl dengede tutulacağı, Nüfus hareketleri, kentleşmenin hızı, Günümüzde ve gelecekte en önemli sorun arazi kullanımı ve planlaması, Bu kapsamda gerek kırsal alanlarda gerekse kentlerde coğrafi prensipler ve metotlar kapsamında kırsal arazi kullanımı ve kentsel fonksiyonel alanların planlanması,

VI. YARIYIL

COĞ 302 KLİMATOLOJİ'DE CBS                                                                    2       0        2

İklim Biliminin anlaşılması ve bir bölgenin iklim tipinin belirlenmesinin anlaşılması. iklim belirlenmesi için klimatolojik verilerin önemi öğrenmek,  İklim olaylarının belirlenmesi için tablo, grafik ve haritaların önemini öğrenmek, iklim tipinin belirlenmesini öğretmek

 

COĞ 312 BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYADA CBS                                2       0        2

CBS’nin beşeri coğrafya açısından uygulanabilirliği, Harita kavramı, ölçek kavramı, haritayı oluşturan unsurlar, başlıca harita tipleri,  farkları ve özellikleri, Beşeri ve ekonomik coğrafyada kullanılan haritaların türleri ve özellikleri, veri kaynakları ve CBS ile çizim teknikleri. Nitelik gösteren haritalar, nicelik gösteren haritalar ve hazırlanmaları, noktalama ile yapılan haritalar ve çizimleri, yoğunluk ifade eden haritaların hazırlanmaları, akım haritalarının hazırlanmaları. Beşeri unsurların gösterilmesi ve tanınması, doğal elemanların gösterilmesi tanınması, profil çizimi, tipleri, faydaları, amaçları ele alınmaktadır. 

 

COĞ 324 SİYASİ COĞRAFYA                                                                           2       0        2

Siyasi Coğrafya hakkında genel bilgiler, jeopolitik teoriler, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan sahip olduğu stratejik önemi, bu bağlamda ülkemizi durağan ve durağan olmayan faktörler,

 

COĞ 330 KARADENİZ AKDENİZ VE İÇ ANADOLU BÖLGELERİ          2       0        2

Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri hakkında bölüm ve yöre ayırımı esasına dayalı bilgiler. Türkiye’nin 7 Coğrafi Bölgesinden Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerini yeryüzü şekilleri, iklim ve bunlara bağlı olarak gelişen Bitki örtüsü, toprak, hidrografya, yerleşme, nüfus ve ekonomik faaliyetlerini Bölüm ve Yörelerine göre öğrenmek.

 

COĞ 332 JEOMORFOLOJİDE  CBS                                                                 2       0        2

Jeomorfoloji haritalarının hazırlanışında kullanılan sentetik ve analitik yöntemler verilir. Jeomorfoloji haritalarında kullanılan işaret ve semboller açıklanır. Çeşitli morfojenetik bölgelerde görülen yerşekillerinin jeomorfolojik haritalanması, Farklı süreçlerin etkisinde kalan alanlarda rölyef şekillerinin incelenmesi ve morfolojik gelişiminin açıklanması ile Jeoloji haritaları konusunda teorik bilgi verilerek uygulama çalışmaları yapılır. Bazı jeomorfolojik harita uygulamalarında bir CBS programı kullanılarak sayısal haritalar üretilir.

 

COĞ 346 ARAZİ KULLANIMI                                                                           2       0        2

Bu derste Öğrenciler 1 hafta boyunca uygulama yapmak için araziye çıkarılmaktadır. Bu nedenle öğrencileri uygulama yaptıracak bölüm öğretim üyeleri tarafından program dahilinde önce teorik olarak bilgiler verilmekte; daha sonra da öğrenciler arazide bu verilen bilgiler ışığında uygulama yapmaktadır. Bu derste arazi çalışması öncesinde yapılması gereken hazırlıklar anlatılacak, arazide kullanılacak malzeme tanıtılacak, bazılarının kullanımı gösterilecektir. Ayrıca çeşitli uygulamaların nasıl yapıldığı anlatılacak ve bazı haritalarının çizimi ile ilgili bilgiler verilecektir.

 

COĞ 348 KARASAL HİDROGRAYA                                                                2       0        2

Yeryüzündeki su döngüsün, temiz su kaynakların miktarı ve önemini kavramak, suyun önemini kavramak,  yeryüzünde sınırlı olan temiz su kaynaklarının döngüsünü ve önemini kavramak, suyun nasıl kirlendiğini ve korunması için yapılması gerekenleri kavratmak

 

COĞ 350 ŞEHİR PLANLAMA                                                                          2       0        2

Kent-Şehir kavramı ve Kuramlar. Bölge kavramının, coğrafya ve Şehir-bölge planlama açısından irdelenmesi. Şehir planlamada Coğrafya ve Coğrafyacının rolü nedir. Şehir Planı nasıl yapılır. Şehir Planlamasındaki yeni yaklaşımlar ve değişen paradigmaların anlaşılması. Şehir Planlamasında korunacak kentsel alanların belirlenmesi. Mekan dizim analizinin kuramsal ve yöntemsel analizinin yapılması, Şehir Morfolojisinin incelenmesi. Kentsel Doku ve Şehrin büyüme biçimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Büyükşehir Planlaması nasıl olmalıdır. Kentsel dönüşüm nedir ve Coğrafyacının kentsel dönüşümdeki rolü.

 

COĞ 352 COĞRAFİ VERİ ANALİZLERİ                                                        2       0        2

Bu derste coğrafi çalışmalarda kullanılan sayısal ve sözel verileri ve bunların nitelikleri, coğrafi çalışmalar açısından önemi vurgulanmaktadır. Coğrafi veri nedir, Nominal veriler, Ordinal Veriler, Coğrafi Verinin nitelikleri, Verinin zamanı, mekânı, kesinliği, Kaynağı, sürekliliği, Coğrafyada kullanılan veriler, Sayısal veriler, Sözel veriler, Coğrafyada veri kaynakları, Veri toplama yöntemleri, Veri analizleri, Grafik oluşturma, Harita oluşturma konuları ele alınmaktadır.

 

COĞ 354 KUVATERNER                                                                                    2       0        2

Bu derste Kuvaterner’in genel özellikleri,  Kuvaterner araştırmalarında yöntem, yaşlandırma metodları; deniz, göl ve akarsu sekilerinin incelenmesi; denizel, gölsel ve flüviyal depoların araştırılması; glasyal depoların özellikleri; Kuvaterner flora ve faunası, Kuvaterner araştırmalarının jeomorfoloji bakımından önemi. Kuvaterner’deki iklim değişmeleri ve etkileri,  buzul ve buzul arası çağlar ve bu çağların özellikleri, Kuvaterner’de Anadolu’daki durum konuları bu derste anlatılmaktadır.

 

SEÇMELİ DERSLER:

 

COĞ 342 BÖLGESEL COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ            2       0        2

Bölgesel Coğrafya Araştırmalarının izahı, tez seçimi ve amaçları, Bölgesel Coğrafya Araştırmalarının yöntemlerinin anlatımı

 

COĞ 344 UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ                                                   2       0        2

Bu derste doğal çevrenin jeomorfolojik özellikleri incelenerek uygulamaya yönelik sonuçlar çıkarılarak, bu sonuçların insan yaşamı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda erozyon, doğal afetler ve benzeri konular ayrıntılı verilmektedir.

 

COĞ 356 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI                                    2       0        2

Bu derste güneş, rüzgar, jeotermal, gel-git, dalga enerjisi gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yeryüzündeki dağılışı ve kullanım alanları incelenmektedir.

 

COĞ 358 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ                  2       0        2

Modern beşeri coğrafya araştırmaları için gereken yeni araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmelerini sağlama amacını taşır. Ders çerçevesinde, özellikle nüfus ve yerleşme coğrafyası çalışmalarına dönük olarak coğrafi problemlerin tanımlanması, formülleştirilmesi, konuya ilişkin araştırmanın tasarlanması, veri kaynakları ve arazi çalışmalarında kullanılan yöntemler, karşılaşılan başlıca problemler ve çözüm yolları hakkında bilgi verilmektedir.

 

COĞ 360 PALEOCOĞRAFYA                                                                           2       0        2

Paleocoğrafya’nın tanımı ve bu konudaki verilerin toplanması, Geçmiş jeolojik dönemlerdeki doğal ortam şartları, (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak gibi) Jeolojik, Jeomoroflojik ve diğer bilim dallarına ait veriler örneklendirilir. Paleocoğrfaya çalışmalarında Sedimantoloji ve Jeomorfolojinin önemi, Örnek bazı Paleocoğrafya çalışmaları, metot ve bulguların analizi,

 

COĞ 362 İDARİ COĞRAFYA                                                                            2       0        2

İdari coğrafya üzerine genel bilgiler, İdari sınırlar üzerine çözüm önerileri, İdari coğrafyanın gelişimi ve planlama

 

COĞ 364 KÜRESELLEŞME                                                                               2       0        2

Uluslararası anlaşma ve yerelleşme sayesinde; dünyanın ekonomik, kültürel, politik ve sosyal sistemlerinin bütünleşmesi veya Gelişmiş Dünya’nın alt ve üst yapısıyla tüm dünyaya yayılması, küreselleşme sürecinin gelişimi, dinamikleri, boyutları ve sonuçları, farkındalık yaratmak, mekânsal/coğrafi boyutlarını incelemek,. Küresel Dönüşümler, Küreselleşme Dinamikleri ve ölçülmesi, Zaman-Mekan Sıkışması ve Esnek Üretim, Üretim ve Tüketimin Küreselleşmesi, Bilgi Toplumuna Geçiş ve Bilgi Ekonomisi, Politik ve Kültürel Küreselleşme, Göç-Kentsel Alanlar-Çevre ve Küreselleşme gibi konular ele alınarak incelenmektedir.

 

COĞ 366 KIYI JEOMORFOLOJİSİ                                                                  2       0        2

Bu derste Kıyı jeomorfolojisi ile ilgili temel kavramları öğretilmekte, kıyı jeomorfolojisinin gelişiminde etkili olan faktörler ve sorunlar, Kıyı jeomorfolojisinin nitelikleri, kıyı şekillenmesinde etkili olan süreçler, kıyı ile ilgili terimler, kıyılardaki aşınım ve birikim şekilleri, kıyı tipleri, kıyıların jeomorfolojik gelişimi ve kıyı kullanımı ve karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmaktadır.

 

COĞ 368 TARİHİ COĞRAFYA                                                                         2       0        2

Tarihi Coğrafya’nın ne olup olmadığını, kavramlarını, kaynaklarını ve metotlarını ele alınacak. Daha sonra; Dünya'da Tarihi Coğrafya, Türkiye'de Tarihi Coğrafya, Tarihi Coğrafya'nın Bilimsel Sistematikteki Yeri, Tarihi Coğrafya çalışmasını kimler yapabilir? Tarihi Coğrafya bakış açısı araştırmacıya ne katkı sağlar? ve Örnek Kaynaklar incelenecektir

 

COĞ 370 DÜNYA EKONOMİK COĞRAFYASI                                            2       0        2

Tarım, sanayi, madencilik, ormancılık, balıkçılık, turizm, ticaret, ulaşım, enerji  gibi ekonomik coğrafya kaynakları genel hatlarıyla Kıtalar ve örnek ülkeler ölçeğinde ele alınarak, dünyada dikkat çeken ekonomik bölgelerin coğrafi ortam özellikleri üzerinde durulacaktır.

 

VII. YARIYIL

COĞ 403 OSEONOĞRAFYA                                                                              2       0        2

Oseanografya, okyanus ve deniz tabanlarının oluşumu, morfolojik gelişimi ile deniz suyunun fiziksel, kimyasal ve dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Bu derste Dünya’nın 2/3’ünü kaplayan deniz ve okyanusların oluşumu ve deniz ve okayanus arasındaki farklar, denizaltı jeolojisi ve jeomorfolojisi, deniz ve okyanus tabanındaki çökeller, suyun fiziksek ve kimyasal özelliği, dalga ve akıntılar ile gel-git olayları incelenmektedir.

 

COĞ 413   BÖLGE PLANLAMASI                                                                  2       0        2

Bölge planlamasına genel bir giriş, bölge planlaması bölgenin tanımı, Bölge planlamasının Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu. Bölge sınırı tayininde faktörler. Bölgesel arazi kullanılışı ve Bölge planlama metodları üzerinde durulacaktır.

 

COĞ 415 SEMİNER                                                                                              2       0        2

Bu derste, öğrenciler Bahar döneminde sunacakları Bitirme Ödevi konusunda hazırlık çalışmaları yapacaktır. Bu kapsamda, önceden verilmiş olan tezleriyle ilgili literatür taraması, haritaların çizimi ve taslak metin çalışmaları gözden geçirilir, kontrol edilir.

 

COĞ 421 TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI                                          2       0        2

Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası çerçevesinde Türkiye incelenmektedir. Bununla birlikte Türkiye'de nüfus artışı, nüfus dağılışı, nüfus yoğunluğu ve nüfus yapısı gibi temel demografik değişkenler geniş bir biçimde ele alınmaktadır. Türkiye'deki kır-kent hareketleri yerleşim biçiminin özellikleri göz önüne alınarak incelenmekte ve ayrıca yerleşim birimlerinde ortaya çıkan gecekondu ve çevre kirliliği gibi önemli sorunlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmaktadır.

COĞ 423 TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI                                            2       0        2

Türkiye’nin jeolojisi, jeolojik oluşum evreleri, jeomorfolojisi, toprak yapısı, bitki örtüsü, hidrografyası ele alınmaktadır.

 

COĞ 425 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI                                                2       0        2

Türkiye'nin turizm potansiyeli, turizmin bölgesel dağılışı, Türkiye ekonomisinde turizmin yeri, planlama ve politika sorunları.

 

SEÇMELİ DERSLER:

 

COĞ 401 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANALİZLERİ TÜRKİYE HİDROGRAFYASI               2       0        2

Ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğin var olan durumu ve gelecekte ne olacağı, Coğrafya da sürdürülebilirliğe ilişkin hangi kazanımlara yer verildiği, bu kazanımların hangi öğrenme alanlarına, etkinliklere, becerilere, değerlere, ölçme ve değerlendirme teknikleriyle ilişkilendirilerek ne oranda dağılımının olduğu araştırılmıştır.

 

COĞ 429 AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER COĞRAFYASI                                      2       0        2

Çölleşme, kuraklık, sel, deprem, büyük fırtınalar gibi vahim doğal tehlikeler içinde yaşayan “Gelişmemiş” ve “Gelişmekte olan Ülkeler”, beslenme, sağlık, eğitim ve yetişkin okuryazarlığı düzeyleri ele alınacaktır. Gelişmemişliğin sebepleri yanında temel tanımlama kriterlerinden büyük kısmını karşılayamama, çevresel, ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal sebepler, gelişmekte olan ülkelerin genel görünümü üzerinde doğal afetler, çölleşme, kuraklık gibi doğal sebepler yanında orman tahribatı sonucu oluşan ekosistem tahribatları ve dengesizlikleri ile bunun sonucu doğal afetler başlıca fiziki görünüme etki eden değişkenler.

 

COĞ 431 JEOARKEOLOJİ                                                                                 2       0        2

Jeoarkeolojinin tanımı ve önemi açıklanır. Jeomorfolojinin arkeolojik çalışmalardaki yeri ve arkeolojik sorunların çözümündeki önemi verilir. Jeoarkeolojik araştırma ve inceleme yöntemleri açıklanır. Jeoarkeoloji çalışmalarında gözlem çukurları açma ve sedimantolojik kesit çıkarma konularında bilgi verilir. Arkeolojik buluntulardan geçmiş döneme ait rekonstrüksiyonlar yapılır. Jeoarkeoloji çalışmalarında arazi uygulamaları, laboratuvar çalışmaları ve raporlama konularında gerekli değerlendirmeler yapılır.

 

COĞ 433 DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI                                               2       0        2

Bölgesel işbirlikleri ve uzlaşmazlık sahaları, kaynak zenginlikleri ve kıtlık bölgeleri, yoksulluk ve refah bölgeleri, seller ve kuraklık bölgeleri, tüm bunlar yeryüzünün dönüşümünde önemli rolü, yerin mekânsal farklılık ve özellikleri, bağlantılı faktörler ve içerisindeki süregelen etkileşimlilik Dünya'daki sekiz bölge üzerinde dengeli beşeri ve fiziki coğrafi özellikler, çapraz referanslar, örnekler ve mekân analizleri, dünyanın nasıl işlediği, Doğal olaylar ve beşeri faktörler, ve bunlara yönelik kararlarda anomali (aykırılık) olduğunda neler olabilir?

 

COĞ 435 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ                                       2       0        2

Bu derste Çevresel etki değerlendirmesi kavramı ve tarihçesi, Bir çevresel etki değerlendirme çalışmasının çerçevesi ve aşamaları, Çeşitli ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Çevresel etki değerlendirme yöntemleri, Çevresel etki değerlendirme yönetmeliği,

 

COĞ 437 ANADOLU MİMARİSİ                                                                       2       0        2

Anadolu’da görülen farklı mimari ve yerleşme özellikleri ile bunları ortaya çıkaran antropojenik ve tabii unsurlar, Türkiye’deki Coğrafi bölgeler arasında ve kendi içlerinde görülen mimari yapının Erken dönem Anadolu Mimarisinden Günümüze, Anadolu Yerleşme Tarihi ile paralel olarak Meskenlerin tipolojik ve morfolojik özelliklerindeki gelişim ve değişim durumu ortaya konmaktadır.

 

COĞ 439 MESLEKİ Y. DİL I                                                                              2       0        2

İngilizce olarak yazılan alansal makaleleri anlama, özetleme, yorumlama ve sunum yoluyla bir grup dinleyiciye sunma becerilerini geliştirmektir. Özellikle Coğrafya Bilim dalına özgü terimlerin karşılıklarını doğru bir şekilde kavratmak,

 

COĞ 441 DAĞLIK BÖLGELER COĞRAFYASI                                             2       0        2

Ülkemizde orografyanın arızalı ve kısa mesafelerde değişime uğraması hem iklimi hem yerleşmeyi hem de bitki örtüsünün oluşturduğu değişiklik ve nedeni, dağlık alanların gerek dağların ekosisteminde gerekse iç bölgelerin iklimleri üzerinde oluşturduğu değişiklikler,

VIII. YARIYIL

COĞ 406   ÇEVRE SORUNLARI                                                                       2       0        2

Doğal çevrenin öğeleri, karakteristik özellikleri, doğal çevreyi etkileyen faktörler, sanayileşmenin doğal çevreye etkileri ve dengeli bir eko-sistem için doğal çevrenin korunması bu dersin konularını içermektedir.

 

COĞ 420   TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI                                       2       0        2

Ekonomik Coğrafyada uygulanan sistematik yaklaşımlarla Türkiye'deki sektörler (tarım, sanayi, hizmetler, ulaşım, enerji vb.) ayrı ayrı değerlendirilmekte, Türkiye ekonomisinin genel özellikleri (nüfus, ulusal gelir, istihdam vb.) incelenmektedir.

 

COĞ 422   SİYASİ COĞRAFYA                                                                         2       0        2

Siyasi Coğrafya hakkında genel bilgiler verildikten sonra jeopolitik teoriler üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan sahip olduğu stratejik önemi üzerinde durulmakta bu bağlamda ülkemizi durağan ve durağan olmayan faktörleri ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmektedir

 

COĞ 424  ULAŞIM COĞRAFYASI                                                                  2       0        2

Ulaşım ve Ulaşım Coğrafyasının Tanımları, Ulaşımın Gelişmesi ve Ulaşım Ağları, Ulaşım-Fiziki Coğrafya Koşulları İlişkisi, Ulaşım-Beşeri Coğrafya Koşulları İlişkisi, Ulaşım Yollarının Yer Seçimi, Ulaşım Ağları-Yolların Gelişme ve Değişmesi, Deniz Ulaşımı, Demiryolları, Karayolları, Havayolları, Boru Hatları, Türkiye’de Ulaşım

 

COĞ 426   ORTADOĞU ULKELERİ                                                                 2       0        2

Ortadoğu ülkelerinin genel coğrafyası ve sosya-ekonomik yapıları üzerinde durulmakta; ayrıca doğal şartlarla gelişmişlik ve az gelişmişlik arasında bağlantılar incelenmektedir. Ayrıca bu derste Orta doğu kavramı açıklanarak Ülke Coğrafyası yönünden Ortadoğu devletleri teker teker ele alınmaktadır

 

COĞ 450 BİTİRME ÖDEVİ                                                                                2       0        2

Bu derste, Güz Döneminde alınan Seminer dersinde tezleriyle ilgili yapılmış çalışmalar Coğrafya’nın genel prensipleri çerçevesinde, araştırma ve inceleme yöntemleri kullanılarak önce bir sunum programı çerçevesinde anlatılacak, daha sonra da  belli bir plan çerçevesinde basılı rapor haline getirilerek dönem sonunda danışmanlara teslim edilecektir.

 

SEÇMELİ DERSLER:

COĞ 418 ŞEHİR VE GENDER                                                                                2       0        2

Mekânı çalışma konusu edinen alanların hem eğitiminde hem mesleklerinde kadınların sayısal artışına bağlı olarak postmodernizm bağlamında mekân, zaman-mekân ilişkisi ve kimlik sorunu, kadınlar ve planlama hareketi, antropolojik ve kültürlerarası Feminist araştırmalar, mekân boyutu, cinsiyet mekanlarının ortaya çıkması, Kentlerin planlanması ve Kentsel Mimari ile birlikte sosyo-ekonomik olguların Cinsiyet ve Kültürle olan ilişkisi..

 

COĞ 428 GELİŞMİŞ ÜLKELER COĞRAFYASI                                                   2       0        2

Gelişmiş ülkelerdeki sosyal ve kültürel yapının analizi, jeopolitik konumları, sanayileşme süreçleri ve doğal kaynak ve finans durumları ile dünyada elde ettikleri rolü koruyucu politikaları, küreselleşmenin rolünün, pazar ekonomisi ve doğal kaynakların kullanımı yanında sanayileşme ve ticaret kültürünün yerleşikliği, şehirli hayat tarzı ve sosyokültürel yapının sanayi devrimi devamındaki korunarak gelişimi erindeki etkisi, gelişimin anahtar kurumları, anahtar oyuncuları ve gelişmeye götüren parametrelerin analizi, sürdürülebilir kalkınma, yardım-alan-veren ülke eşiği, fakirliğin azaltılması, yönetişim gibi kavramları.

 

COĞ 430 TÜRKİYE HİDROGRAFYASI                                                                2       0        2

Türkiye’nin akarsuların genel özellikleri, Türkiye akarsularının enerji, içme, kullanma, tarım ve sanayide kullanımının potansiyeli, Türkiye göllerinin seviyesinin değişimi, tatlı su olarak kullanımı potansiyeli ve taşıdığı riskler,

 

COĞ 432 TÜRK ÜLKELERİ COĞRAFYASI                                                         2       0        2

Türk Ülkeleri Coğrafyası, Tarihte Türklerin kurmuş oldukları devletler, Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin, Ülkelerin Genel özellikleri ve Türk nüfusunun dağılışı, ekonomik hayatı,  

 

COĞ 434 AFETLER COĞRAFYASI                                                                       2       0        2

Afet ve doğal afet tanımları verilerek afetlerin gruplandırılması yapılır. Doğal afetler ise ayrıca gruplandırılarak sistematik olarak açıklanır. Bu kapsamda, Jeolojik ve Jeomorfolojik, Meteorolojik ve Klimatolojik ve Biyolojik kökenli doğal afetler detaylandırılarak açıklanır. Örnekler Türkiye’den seçilerek verilir. Türkiye’de yaşanan doğal afetler konusu da değerlendirilir. Doğal olayların afet boyutunda insanı etkilemesinde beşeri faktörlerin rolü açıklanır. Doğal afetlerden korunma veya az zarar görmek için alınması gereken tedbirler tartışılır.

 

COĞ 436 KENTSEL MİMARİ                                                                                2       0        2

Şehir Morfolojisi nedir? Ve Şehir morfolojisinin unsurları nelerdir? Şehir Morfolojisi unsurlarından; Cadde Sokak sistemlerinin incelenmesi ve Konutların kültürel mimari açısından değerlendirilmesi. Artifakt Kavramının anlamı ve Kentsel Artifaktların yapısı. Konut ve Konut Bölgeleri kavramının anlaşılması. Kent Mimarisinin kentsel ekoloji ve psikoloji üzerindeki etkisi ve kentsel öğelerin tanımlanması. Modern planlama ve şehir mimarisi arasındaki farkın anlaşılması.

 

COĞ 438 MESLEKİ Y. DİL II                                                                                 2       0        2

İngilizce olarak yazılan alansal makaleleri anlama, özetleme, yorumlama ve sunum yoluyla bir grup dinleyici sunma becerileri, Coğrafya Bilim dalına özgü terimlerin karşılıklarını doğru bir şekilde kavratmak,

 

COĞ 440 DÜNYA ŞEHİRLERİ                                                                               2       0        2

Şehirlerin ortaya çıkışı ve gelişimi, Modern kentlerin mekânsal ve sosyal yapısı giriş olarak ele alınmaktadır. Londra, Paris, Amsterdam, Berlin, Tokyo gibi Dünya kentlerine örnekler ve bu kentlerin mekânsal örgütlenmesi, planlanması-değişimi ile beraber Kentsel mimari ve Kentsel yapı arasındaki ilişki konunun temelini oluşturmaktadır.

Türkçe